13
Pwəh nərmama pam həsiai nərmama asori me səməme kamhərɨmənu
* Taet 3:1, Prov 8:15, Jon 19:11Pwəh nərmama pam həsiai nərmama asori me səməme kamhərɨmənu. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nərɨmənuien ruku pen əpa tɨ Kumwesən, nənə, nərmama me pam səməme kamhərɨmənu Kumwesən rɨnəmri irəha. Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə iərmama riti rərui nəkwai nərmama kamhərɨmənu, in rɨnərui nəri sə Kumwesən rɨməuvehi utə. Nənə nərmama səməme kamho iamɨnha irə tukərpwɨn noien ərəha səvənraha. * 1Tes 2:13-14, 1Tes 3:13Nərmama səməme kamho noien amasan tuhəhekɨr nərmama kamhərɨmənu tɨ nəfe? Mətə nərmama səməme kamho noien ərəha irəha nəha tuhekɨr. Ikokeikei mə tikəpwəh nehekɨrien ia iərmama sə ramərɨmənu? Tikaməkeikei mo noien amasan, nənə in trəɡnəɡɨni ik tukwe. * Rom 12:19Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama sə ramərɨmənu in ramo tukwini nari m Kumwesən, mamo nari amasan ramasitu ia niram. Mətə trɨni mɨnuə ikamo noien ərəha, tikaməkeikei mehekɨr tɨ nəri nə mə nɨskaiien sə in rauvehi tɨ nərpwɨnien noien ərəha ro nɨpərhienien. Iərmama sə ramərɨmənu in ramo tukwini nari m Kumwesən, mamərpwɨn noien ərəha me səvəi nərmama. Nənə noien nəha ramahatən pen niemaha səvəi Kumwesən. Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei mhəsiai nərmama səməme kamhərɨmənu. Tihəpko mhə tɨ nəri nə mə hiamhekɨr əpa niemaha səvəi Kumwesən, mətə tiho mwi tɨ nəri nə mə hiəukurən mə in noien atukwatukw. Ro iamɨnhi irə kɨmiaha hiamərəku pen mwi takis me, tɨ nəri nə mə nərmama səməme kamhərɨmənu irəha nərmama kamho tukwini nari m Kumwesən mamho wok səvənhi. * Mat 22:21Kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvei pen m nərmama me pam nəfe səvənraha. Iərmama sə rauvehi mane səvəi takis me səpəmsəpə, tihaməkeikei mhərəku pen takis me nəha min. Iərmama sə kamsiai, tihaməkeikei mhəsiai. Nənə iərmama sə kamo nəkwan, tihaməkeikei mho nəkwan.
Kɨtaha tsaməkeikei mhokeikei kɨtaha me
* Mat 22:39-40, Jem 2:8Rɨpkamasan mhə mə tiho kaon m nərmama nepwɨn. Mətə nari riti nəha ikɨn sə rəmwhen ia kaon səkɨmiaha tihaməkeikei mho. In i kɨmiaha tihaməkeikei mhokeikei kɨmiaha me. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama sə ramokeikei piəvni in ramo narimnari me pam Loa səvəi Kumwesən rani. Loa nəha rani mə, “Tikəpwəh nakresien pran səvəi iərməpə,” “Tikəpwəh nousi əpuneien iərmama,” “Tikəpwəh nakresien,” “Rerɨm trəpwəh nakresien narimnari səvəi iərmama riti,”* Eks 20:13-15, 17, Dut 5:17-19, Dut 5:21 nənə Loa me nepwɨn mwi nəha ikɨn. Mətə nəɡkiariien riti nəha in rəuiui pam irəha, rani mə, “Tikaməkeikei mokeikei piam rəmwhen ikokeikei atukw a ik.” 10  * 1Kor 13:4-7Trɨni mɨnuə iərmama riti rokeikei piəvni, ko rɨpko mhə nərəhaien min. Ro pen iərmama sə ramokeikei nərmama in ramo narimnari me pam Loa səvəi Kumwesən rani.
11  * Efes 5:14, 1Tes 5:6-7Kɨmiaha tihaməkeikei mho iamɨnha irə tɨ nəri nə mə hiəukurən nəpɨn i samarə irə nəha təkwtəkwuni mə rɨno raka nəpɨn atukwatukw sə tihətui mhəpwəh mwi napriien. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn sə Kumwesən truvehimɨru kɨtaha irə ruvəuvehe ipaka, in ipaka mwi məpi raka fwe kupwən nəpɨn səpkuvehe vi a mhəni nɨpərhienien ia Iesu Kristo. 12  * 1Jon 2:8, Efes 5:11, 6:11Trɨpko mhə tui nəpitəvien ro sampam nənə nukuraanien ruvehe. Ro pen pwəh saraka ia noien me səvəi nəpitəvien nənə mho noien me səvəi nukuraanien. Noien me nəha həmwhen ia karkahu iərmama rarkahu irə mo tukuahaɡ nɨpwran tɨ naruaɡənien. 13  * Luk 21:34, Efes 5:18Pwəh kɨtaha so noien amasan me rəmwhen ia nərmama səməme kamhavən ia nukuraanien. Tsəpwəh noien lafet ərəha me, mhəpwəh nənɨmwiien nənɨmwiien skai mhakonə irə, mhəpwəh nakresien nɨpran, mhəpwəh noien nəfe nəɡhɨn nətərɨɡien ərəha səkɨtaha rokeikei, mhəpwəh nəvisəien, nənə rerɨtaha trəpwəh nɨrhi ərəhaien kɨtaha me. 14  * Kal 3:27Mətə tiharkahu Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo rəmwhen karkahu səkɨmiaha, nənə rerɨmiaha trəpwəh mwi nɨrhiien suatuk me nepwɨn səvəi noien ərəha səvəi nɨpwramiaha mə tiho nəfe rokeikei.

*13:1: Taet 3:1, Prov 8:15, Jon 19:11

*13:3: 1Tes 2:13-14, 1Tes 3:13

*13:4: Rom 12:19

*13:7: Mat 22:21

*13:8: Mat 22:39-40, Jem 2:8

*13:9: Eks 20:13-15, 17, Dut 5:17-19, Dut 5:21

*13:10: 1Kor 13:4-7

*13:11: Efes 5:14, 1Tes 5:6-7

*13:12: 1Jon 2:8, Efes 5:11, 6:11

*13:13: Luk 21:34, Efes 5:18

*13:14: Kal 3:27