19
Ia nəpɨn nəha Paelat ruvehi Iesu mɨni nəkwan mə naruaɡən me səvənhi tuhərisi in. * Luk 23:11Ro pen irəha həuvehi in mhərisi, nənə mhəuvehi rəhi mhəuvnhi kəfəfau səvəi kiɡ irə, mhəfəfau pen ia kənkapwə, nənə mhəuvehi mwi karkahu riti rəruerəv məpwəmwɨs məmwhen ia karkahu səvəi kiɡ, mharkahu pen min, * Jon 18:22mhəuvehe ipaka tukwe, mamhəni mə, “Ik kiɡ səvəi nəkur Isrel kɨmaha iahəsiai ik!” Irəha həni ianhi, nənə mhəpwi in.
* Jon 18:38Paelat rɨrərɨɡ revən mwi iruə, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Hətə ro. Iakauvehi in mauvehe təkwtəkwuni mə tihətoni in mhəukurən mə iapkətə mhə nari riti ro rərəha.” Ro iamɨnhi irə Iesu rier irapw pehe iruə, məfəfau ia rəhi nəha kuvnhi kəfəfau səvəi kiɡ irə, markahu karkahu nəha rəpwəmwɨs kala səvənhi rəmwhen ia tihinatis. Nənə Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Hətə ro! Iəmə i in i!”
* Jon 18:31Nəpɨn pris asori me mɨne iotukwininari me səvənraha hətoni Iesu, həkwein əpwəmwɨs mə, “Ərui tərini pen in ia nei kamarkuaui! Ərui tərini pen in ia nei kamarkuaui!”
Mɨreɡi Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha əpa tihəuvehi in mhərui tərini pen ia nei kamarkuaui. Kwa iou iapkətə mhə nari riti ro rərəha.”
* Lev 24:16, Jon 5:18Mɨreɡi nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həni pen tukwe in mə, “Səkɨmaha riti loa. Loa nəha rani mə iəmə i traməkeikei memhə tɨ nəri nə mə rɨni mə in Tɨni Kumwesən.”
Nəpɨn Paelat rɨreɡi nəɡkiariien i, rɨreɡi rehekɨr pɨk mwi. * Mat 26:62-63, Mat 27:12, Luk 23:9Ro pen rɨrərɨɡ muvnimwə mwi ia nimwə səvənhi, mɨni pen tɨ Iesu i mə, “Ik iəmə pəku?” Mətə Iesu rəpnapen. 10 Ro pen Paelat rɨni pen tukwe in mə, “Rəfo ipkəɡkiari mhə miou? Rosi ikreirei mə iakauvehi nasoriien iakukurən nəseniien ikier mamevən, nənə iakauvehi mwi nasoriien iakukurən nɨniien mə tukərui tərini pen ik ia nei kamarkuaui?”
11  * Jon 10:18, Wok Me 2:23, Rom 13:1Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ko ipkasori mhə ia nirak iamɨnhi trɨni mɨnuə Kumwesən rɨpkuvei pehe mhə nasoriien nəha mik. Ro iamɨnhi irə iəmə nəha rɨməuvei pehe iou ia rəɡɨm nərəhaien sə in rɨno rərəha məpi raka nərəhaien i ikamo.”
12  * Luk 23:2, Wok Me 17:7Ia nəpɨn nəha mamevən Paelat raməmwur mə trəseni Iesu rier mamevən, mətə nəmə asori me səvəi nəkur Isrel kamhəkwein əpwəmwɨs mə, “Trɨni mɨnuə ikəseni iəmə i rier mamevən, Kiɡ Sisaa Sisa in kiɡ səvəi nəkur Rom ramərɨmənu ia tənəmtənə me. ko rɨpkɨni mhə mə in riti nə ik. Iərmama sə rɨni mə in kiɡ riti ramərui nəkwai Kiɡ Sisa.”
13 Ro iamɨnhi irə nəpɨn Paelat rɨreɡi nəɡkiariien me nəha, riri Iesu mier irapw iruə, məkure ia kwopun raməkiri nəɡkiariien ikɨn. Kani kwopun nəha mə Kwopun keipeni kəruəterei me ikɨn. Nənə nəɡkiariien Hipru rani mə Kapata. 14 Ro kurkwai nəpɨn ia ran ia nəpɨn nəha kaməpnəpenə narimnari me irə səvəi nəveɡɨnien asori nəha Pasova. Paelat rɨni pen tɨ nəmə asori me səvəi nəkur Isrel mə, “Hətə ro in i kiɡ səkɨmiaha.”
15 Mɨreɡi irəha həkwein əpwəmwɨs mə, “Uvehi raka iəmə i! Uvehi raka iəmə i! Ərui tərini pen in ia nei kamarkuaui!”
Mɨreɡi Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiokeikei mə takərui tərini pen kiɡ səkɨmiaha ia nei kamarkuaui?”
Mɨreɡi pris asori me həni mə, “Sisa əpa in kiɡ səkɨmaha. Kiɡ riti mwi riwən.”
16 Ro pen Paelat ruvei pen Iesu ia rəɡi naruaɡən me səvənhi mə tuhərui tərini pen in ia nei kamarkuaui.
Kərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui
17 Nənə irəha həuvehi Iesu, mhəier ia taon, raməvrani nei kamarkuaui səvənhi, mamevən meste kwopun nəha kani mə Kerhə ia Iərmama. Ia nəɡkiariien Hipru rani mə Kolkota. 18 Ia kwopun nəha irəha hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui, mhərui tərini pen mwi iərmama kəru ia nei kamarkuaui irəhar min, riti ia nɨkaren mwatuk, riti ia nɨkaren mour, Iesu ia kurkwanrau.
19 Paelat rɨrai nəɡkiariien riti, mɨni nəkwan mə tuhərui pen ia nei kamarkuaui səvəi Iesu. Nəɡkiariien nəha rɨni iamɨnhi irə mə:
IESU, IƏMƏ NASARET, KIG SƏVƏI NƏKUR ISREL.
20 Nəkur Isrel me həpɨk həvsini nəɡkiariien nəha tɨ nəri nə mə kwopun nəha hərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui ikɨn ipaka tɨ taon. Kɨmərai pen nəɡkiariien nəha ia nəɡkiariien mirəhar i Hipru mɨne Latin mɨne Krik.b Hipru nəɡkiariien səvəi nəkur Isrel. Latin nəɡkiariien səvəi nəkur Rom. Krik nəɡkiariien səvəi nəkur Kris. 21 Ro iamɨnhi irə pris asori me səvəi nəkur Isrel həni pen tɨ Paelat i mə, “Tikəpwəh nɨrai penien mə ‘Kiɡ səvəi Nəkur Isrel.’ Mətə tikaməkeikei mɨrai pen mə, ‘Iəmə i rɨni mə in Kiɡ səvəi Nəkur Isrel.’ ”
22 Mɨreɡi Paelat rɨni mə, “Rekəm. Nəfe iakɨmərai pen iakɨmərai pen.”
23 Nəpɨn naruaɡən me hənərui tərini pen raka Iesu ia nei kamarkuaui, həuvehi tɨnari me səvənhi, mhəuai ia kusen kefə. Kusen riti səvəi iaruaɡən riti. Irəha həuvehi mwi karkahu əpwəmwɨs səvənhi, mətə iərmama sə rɨmətiri karkahu nəha rɨpkrɨpɨn mhə tɨnari me. Rɨmətiri fwe irənhə meiwaiu meste inhərɨpw ia tɨnari kuatia.
24 Ro iamɨnhi irə naruaɡən me həni pen tɨ nirəha me i mə, “Pwəh səpwəh neitehiien, mətə pwəh səuini pen kəpwier me pwəh rahatən mə sin truvehi səvənhi.” Noien nəha rier pehe mə nəɡkiariien ia Nəkukuə Ikinan truvehe mukuə, nəɡkiariien sə rɨni iamɨnhi irə mɨnuə,
“Irəha həuai tɨnari me səiou ia nirəha me,
nənə mhəuini pen kəpwier me tɨ karkahu səiou.”
In i narimnari me nəha naruaɡən me nəha həno.
25  * Mat 27:55-56Mama səvəi Iesu, mɨne piəvi mama səvənhi, mɨne Meri pran səvəi Klopas, mɨne Meri Maktala, irəha kamhərer ipaka tɨ nei kamarkuaui səvəi Iesu. 26  * Jon 13:23Iərmama riti səvəi Iesu, sə Iesu rokeikei pɨk in, in mwi ramərer ipaka. Nəpɨn Iesu rətoni iəmə nəha mɨne mama səvənhi, rɨni pen tɨ mama səvənhi mə, “Prən i. Iəmə i in i nərɨm.” 27 Nənə rɨni pen tɨ iərmama səvənhi mə, “Prən i in i mama səim.” Ro iamɨnhi irə ia nəpɨn atukwatukw nəha mamevən iərmama nəha səvəi Iesu ramətui amasan tɨ prən nəha rəmwhen ia in mama səvənhi.
Iesu remhə
28  * Sam 22:15Iesu rɨni pam nəɡkiariien i, mukurən mə narimnari me pam səməme in ruvehe mə tro, rɨno pam. Nənə mə tro nəɡkiariien ia Nəkukuə Ikinan ruvehe mukuə, in rɨni mə, “Iakɨnəkwakwa.” 29  * Sam 69:21Nari riti raməkure ikɨn rukuər ia waen sə rəfiə. Ro pen irəha heitesi pen koten riti ia waen nəha, mhəpiri pen ia rəɡi nei riti kani mə hisop, nənə mhəuvehi utə pen ia tərhui Iesu. 30 Nəpɨn Iesu ruvətɨmwi raka waen nəha, rɨni mə, “Narimnari me pam iakɨno pam.” Nənə in rərpəsuk, məseni pen nɨmɨruien səvənhi, memhə.
31  * Dut 21:22-23Nəpɨn nəha kaməpnəpenə irə narimnari me səvəi nəveɡɨnien asori nəha Pasova. Trakwakwi irə Sapat riti sə rasori musəpə ia Sapat me nepwɨn. Nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həpwəh nokeikeiien mə nɨpwrai nəmə me nəha kahar tuamharəɡher ia nei kamarkuaui ia nəpɨn nəha. Ro pen həuvən mhəres Paelat mə trətefi nɨsunraha mə irəhar tuharemhə akwauakw nənə irəha həukurən nuvehi rakaien nɨpwranraha. 32 Ro iamɨnhi irə naruaɡən me nepwɨn həuvən mhətefi nɨsui iəmə mi nəha kəru kərui tərini pen irau ia nei kamarkuaui irəhar Iesu. Hətefi sə rukupwən məɡher, nənə mhətefi mwi sə rukurirə i. 33 Mətə nəpɨn irəha həuvehe tɨ Iesu, mhətoni mə ruvamhə raka, həpwəh nətefiien nɨsun mi. 34 Mətə iaruaɡən riti ia nirəha rəpi nɨkau irə ia nitei, nənə təkwtəkwuni a mwi netə mɨne nui krouier. 35  * Jon 21:24Iərmama riti nəha ikɨn rɨnətə narimnari me nəha ia nənimen. In rɨnəɡkiari raka irə, mə kɨmiaha mwi hiəukurən nɨniien nɨpərhienien irə. Nəɡkiariien səvənhi ro nɨpərhienien. Nənə in rukurən mə in rani nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien. 36  * Eks 12:46, Nam 9:12, Sam 34:20Kɨno narimnari me nəha mə nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan truvehe mukuə. Rɨni mə, “Tukəpwəh nətefiien nɨkəkrin riti.” 37  * Sek 12:10, Rev 1:7Nənə nəɡkiariien riti mwi ia Nəkukuə Ikinan rɨni mə, “Irəha tuhəti pen mhətoni iəmə nəha hənəpi in ia nitei.”
Kərkwafə nɨpwrai Iesu
38  * Jon 7:13Kɨno pam narimnari me nəha nənə iəmə Aramatia riti nəɡhɨn nə Josef revən məres Paelat mə trəseni in ruvehi raka nɨpwrai Iesu. Josef in iərmama riti səvəi Iesu, mətə ramərkwafə in tɨ nəri nə mə ramhekɨr nəmə asori me səvəi nəkur Isrel. Paelat rəseni, ro pen Josef revən muvehi raka nɨpwrai Iesu. 39  * Jon 3:1-2Nikotimas, iəmə sə rɨmavən mətə Iesu ia nəpɨn, in mwi revən irau Josef, mauvehi kuse nari penpen mi nəha mɨr mɨne alos.c Mɨr mɨne alos kaməmri pen ia nɨpwrai iərmama remhə. Nɨpekɨnrau rapein amasan. Kuse nəri nəha in rauvehi nɨpamien səvənhi ipaka tɨ toti kilo. 40 Irau krouvehi nɨpwrai Iesu rouveɡi ia tɨnari kani mə linen irəhar nari penpen mi nəha mɨr mɨne alos. Noien nəha ramesi pen nəfe nəkur Isrel kamho ia iərmama remhə. 41 Nənə nəmhien riti ipaka tɨ kwopun nəha kɨnərui tərini pen Iesu ia nei kamarkuaui ikɨn. Ia reri nəmhien nəha nɨpəɡi kəruəterei riti sə vi kɨpkərkwafə raka mhə nɨpwrai iərmama remhə irə. 42 Nəpɨn nəha nəpɨn nəkur Isrel kamhəpnəpenə tɨ Sapat irə. Nənə tɨ nəri nə mə nɨpəɡi kəruəterei nəha ipaka, irau krouəmri pen nɨpwrai Iesu irə.

*19:2: Luk 23:11

*19:3: Jon 18:22

*19:4: Jon 18:38

*19:6: Jon 18:31

*19:7: Lev 24:16, Jon 5:18

*19:9: Mat 26:62-63, Mat 27:12, Luk 23:9

*19:11: Jon 10:18, Wok Me 2:23, Rom 13:1

*19:12: Luk 23:2, Wok Me 17:7

a19:12: Sisa in kiɡ səvəi nəkur Rom ramərɨmənu ia tənəmtənə me.

b19:20: Hipru nəɡkiariien səvəi nəkur Isrel. Latin nəɡkiariien səvəi nəkur Rom. Krik nəɡkiariien səvəi nəkur Kris.

*19:25: Mat 27:55-56

*19:26: Jon 13:23

*19:28: Sam 22:15

*19:29: Sam 69:21

*19:31: Dut 21:22-23

*19:35: Jon 21:24

*19:36: Eks 12:46, Nam 9:12, Sam 34:20

*19:37: Sek 12:10, Rev 1:7

*19:38: Jon 7:13

*19:39: Jon 3:1-2

c19:39: Mɨr mɨne alos kaməmri pen ia nɨpwrai iərmama remhə. Nɨpekɨnrau rapein amasan.