^
Mak
Jone Baruei naio joa vio yauo, naio berial Atua kiano iliano
Jone naio baruei ea Yesu
Sim̃aro mila von Yesu
Yesu naio jikar kiano im̃auano yako Kalele
Yesu bio tom veri na aburu niado
Yesu mijil lar niununo va tai
Yesu milarur Saimon Pitere koano kenieno bija tomu telabo dolu nalo bunu
Yesu mioliolu reraio ea tanobuku na vio Kalele
Yesu milarur toro tai na menko burumieni jua niabene, binimei bo bereio
Yesu naio mijikia riviekokoa kariano
Mataiu, napano abio bunu ka Livai, Yesu bijauia lario ka rimei takisor naio
Vikadeniano tai ea tivelinio na veliano na sinaniano
Vite moruo a vite vou
Yesu be tubo ka Legiano Lu
Yesu milarur jumevuluku ea Legiano Lu
Tomu telabo abinimei kar Yesu
Yesu bitiri bulag kiano atevi duelimo ba juo [12]
Yesu kiano m̃aratavo ajidom aberiam̃a naio miavovu
Tomu nalo na tortoru bunu aberii Yesu naio jo mim̃au bija Sim̃aro kiano moroano
Yesu kenieno bija kuruano nalo abinimei ka avurular naio
Jamerijiano na toro napano bisivisii kurukuti subavio
?Ka vaio na Yesu jo mil jelia jamerijiano nalo?
Yesu ber bulag nioti na jamerijiano na toro napano bisivisii kurukuti subavio
Jamerijiano na yulu
Monokanio aiagago vatitig ka Yesu kiano iliano nalo
Jamerijiano na kurukuti napano jo miluo
Jamerijiano na kurukubako
Yesu berloglog tomu nalo ka jamerijiano
Burum̃ara jegi napano Yesu mil kovio kanio
Yesu mijil bulag niadu telabo den toro Kerasa tai
Jairas kenerinio tira sesa, naljuo tira na jokol Yesu m̃ano kulum̃arauo
Kulo Nasarete maka asidom Yesu
Yesu miila bulag kiano atevi nalo abeve juo
Tubo Erot Antipas berii Yesu
?Jone Baruei m̃aro jum̃abe?
Atevi nalo aba amioliolu, karina abinimei bereio
Yesu bagan tomu telabo juvulu menu jimo [5,000]
Yesu miel mave ea niunuku tei
Namieiano nalo ajokol ga Yesu kiano juluvati kulum̃arauo
Yesu kiano atevi nalo maka atakii bajago moruo na kulo Ju nalo kialo
Vite nalo nam̃a mijikia rila toro riagiago ea Atua mirano
Yesu mijil lar niadu den niatira tai
Yesu mim̃auka batitigio bulubau tai
Yesu bagan tomu nalo juvulu menu veri [4,000]
Tomu na tortoru tai ajidom aial kijokijo
Navurim̃araboiano nalo na lotuano amila bajago va aju amiluo lie
Yesu milarur merebono tai na vio Betsaeta
Pitere berial ka Yesu be Naverikariano memedu
Yesu berial kiano m̃ariano
Yesu kiano naiagagoano monokanio sidomii ve iakurano ga ka kiano sidomiano nalo
Yesu niabene binimei be dolu
Nalo aberiam̃a Elaija juo nene mia naio rimei navo, mia Yesu ber Jone Baruei ruei
Yesu mijil bulagio sim̃aro ea m̃eaku tai
Yesu berial bereio kiano m̃ariano
Toro kei naio jo mave ka toro dolu
“Toro na maka to verbure kito, naio jo miija kito”
Tuboluboiano nalo
Yesu berii jum̃abe toro jitiglar koano
Yesu milivu ka kiritete nalo
M̃eaku tai napano be sanibaiano
Toro napano be sanibaiano, jikili ka naio rivan ea Atua kanano navenatuboiano
Yesu berial kanano m̃ariano varolu nene
Yemesi naio Jone naljuo abika titai den Yesu
Kulorinio Kenerinio binimei ka rim̃au tomu nalo kialo
Yesu milarur merebono tai
Yesu binimei bokar vio nei Yerusalemo
Buruiesi tai na maka rivar m̃arati vo
Yesu naio mijil dedade ea nalo nam̃a aju ap̃ilṽili ka saba ea Atua Kunuano Lu
Bulabati iesi na maka rivar m̃arati naio rim̃aro nonovio
Navurim̃araboiano nalo na Israel nalo ajidom averbure Yesu
Jamerijiano na tomu va nalo nam̃a abitikar jiotilikrevi tai
Vite na be Atua kanano, a vite na be Sisa kanano
Tomu nalo na am̃arm̃aro mia nalo ameul bereio
Tuboiano juo na tortoru
Naverikariano naio be tormoruo Teviti kiano Atua
Yesu naio mil jikili ban navurim̃araboiano na lotuano nalo
Taanou tai jian veru sesa tai ban Atua
Yesu berial ka mia aue bulag Atua kunuano lu
Jaleleano mia monoka rimei
Jaleleano toru yako Yerusalemo
Mia Kulorinio Kenerinio rimei bereio
Maka toro tai napano rijikia bogoti na maaro nei
Kamiu monoka kuviturorea rivu
Navurim̃araboiano nalo na kulo Israel kialo ajum̃a ajidom auebin Yesu kiana vo
Mere miyon m̃aatei ea Yesu
Jutas jiveluku ka Yesu
Yesu miila Pitere naio Jone ka ava ala batitig sano sinaniano na maariano
Yesu berial ka mia Jutas tiveluku ka naio rivan kiano uolu nalo jum̃alo
Sinaniano maariano
Yesu berial ka mia Pitere rivarbonbonua naio
Yesu ba bolkouo yako Ketsemani
Nalo abokar kilkil ea Yesu
Aburu Yesu ea komeli na toru, na tomu nalo na tortoru na kulo Ju nalo kialo
Pitere barbonbonua Yesu
Aburu Yesu ban ea Parinio Tubo na Romo napano jom̃a bitikar Israel, nina Pailat
Pailat mijamo ka Yesu ka naio monokanio rim̃aro
Namira nalo amiyotel ea Yesu
Ajukukakar Yesu mave ea m̃akolkolo
Yesu m̃aro
Yoseve jivin Yesu
Buluvae be teau jo
Yesu naio miyotuba ka Mere re Maktala
Yesu miyotuba kean kiano naiagagoano juo
Yesu naio miyotuba ka kiano naiagagoano nalo
Yesu naio bavin bereio tiniabene