11
Yesu binimei bokar vio nei Yerusalemo
Mataiu 21:1-11; Luka 19:28-40; Jone 12:12-19
Vonganei, Yesu nalo abini mei vaataro ka Yerusalemo naruei, ana beamu kanio, nalo amiyotuba ea komeli juo nalo na terteliki nei, Betevas bija Betani, napano nalo aju tivelinio ea suku nei napano ajisia ka Suku na Buruolivi. Ana Yesu miila kiano naiagagoano juo, berinavo “Kamjuo kuvan ea komeli yako na, mia memedu ka bogo na kam ve juo kuva jouro eaio, mia kuvial kirikiti togki tai, napano amiadikario ju, napano toro maka lele totania kija taakano vo. Mia kam ve juo kuvijubarlar sano teli, ana kuvuruio rimei bereio van kiniou ea vio nei. A verver toro tai ril rivan kamiu kanio, rivika riverinavo ‘?Kamiu kumila jibe na ka venia,’ mia kamiu kuver ka naio, kuverinavo ‘Tubo naio jidom temeul nei, a mia naio riila rimei bereio ea vio nei vesiou re.’ ”
Ana naiagagoano juo nei abano, ana aba amial kirikiti togki nene, napano amiadikario, naio jumolu ju ju tavio ka m̃aratavo na yimo tai tivelinio ka m̃arabo. Ana naljuo ajidom ka ajubarlar sano teli, mia nalo napano ajua vio na, abika aberinavo “?Oi, kamiu kumitu kumila venia na, na kumitu kumijubar bulag teli nene na?”
Mia naljuo aber kalo iliano nalo na Yesu ber kalo ruei, napano mia nalo amijikia averii ka tomu nalo, ana tomu nalo amijamo ka naljuo amijikia avuru togki riva rivu ga. Ana naljuo aburu togki nene binimei, ana nalo abisi m̃alo kulukoti nalo ea taakano, ana Yesu bavin jotano mave eaio. Ana tomu nalo miroano amiya bulag m̃alo kulukoti nalo abisi ea m̃arabo, a nalo tealo aba aje m̃am̃ali nalo, abar abulan ea m̃arabo ka togki naio rijikia riel eaio. Jibe na, nalo amila ka avatove ka Yesu jibe ka naio be tubo tai na toru laka. Ana nalo amiel ka abano ka ava jouro Yerusalemo, a tiniobi nalo napano aban jukamu ka Yesu, bija nalo napano iorou ka naio, nalo aju amiaga laka jibe nei, nalo aberinavo
!Bo mia bo laka! Roiovu ka naio!
!Atua Sop̃i jau keilivu ka naio nei napano binimei ea siamo!
10 !Kito rajaaro toru ka Navenatuboiano na kiado tormoruo Teviti nei napano joa binimei!
Kamiu nalo na tiniabene mave kuviovu bunu ka naio!
11 Ana Yesu ba jouro yako Yerusalemo, a naio ba bokar Atua Kunuano Lu. Ana naio ba joomo, ba bitii vio nalo nene, a vite nalo nonovio napano amila eaio. Ana m̃erenio jo batove ruei, mia naio buru kiano naiagagoano duelimo ba juo [12], ana nalo ajaluvo ea komeli na toru nei bereio, nalo aba amon Betani.
Buruiesi tai na maka rivar m̃arati vo
Mataiu 21:18-19
12 Ana kavijova, nalo ajaluvo Betani bereio, nalo amiel abinimei bereio Yerusalemo, ana Yesu naio mijog vitu. 13 Ana naio bitii buruviki tai jo, ana naio miel ba vaataro kanio ka rivar m̃arati tealo. Mia bogo na naio binimei mialio, naio mial ka buruviki nene, m̃ati telabo, a maka ve m̃arati, bior maka ve bogo nene vo. 14 Ana Yesu naio mil ban buruviki nene, berinavo “Jau, mia jau maka leleio kejikia kavar m̃arati bereio ka tomu nalo ajikia asenio.” A kiano naiagagoano nalo amijog bunu ka naio ber iliano nei.
Yesu naio mijil dedade ea nalo nam̃a aju ap̃ilṽili ka saba ea Atua Kunuano Lu
Mataiu 21:12-17; Luka 19:45-48; Jone 2:13-22
15 Ana Yesu nalo aba abokar Yerusalemo bereio, ana nalo aban bereio joomo ea Atua Kunuano Lu. A Yesu bitii bereio ka tomu nalo miroano ka nalo aju tivelinio ka yimo, nalo aju amim̃auka im̃auano nalo na ka ajev veru eaio, a tomu miroano aju abulu saba nalo na aju ap̃ilṽili kanio. Ana naio maka leleio saaro kanio, naio ba mijil bulaglo, bilig dea ka barobaro nalo napano nalo ajum̃a amijebukua veru nalo na vio Romo binimei ea veru na kulo Ju nalo kialo, napano nalo ajum̃a ajuvanio ea Yimo Lu. A ba bunu buku bulag kialo iesi na totaniano na nalo aju ap̃ilṽili ka sibo na sida. 16 A naio berbure bunu nalo nam̃a aju ajidom avar kialo saba nalo na im̃auano ka aiel avarkorov yati na Yimo Lu nei.
17 Ana naio berlogloglo, berinavo “?Jum̃abe, kamiu maka kuvijikia ka Atua berial ea kiano Iliano Lu, ber
‘Mia nalo aver kiaku Yimo Lu naio be yimo na volkouano na taara nonovio na tomu nalo na yetemeriba reraio’? Ais 56:7
‘A mia kamiu kumitu kubilig Yimo Lu nei ruei ka rimei tibe buluvae tai na vinauano.’ ” Jeremaia 7:11
18 Ana maka vesiou tomu nalo na tortoru na kulo lu bija naverloglogiano nalo na tuboiano, amijog venia na Yesu naio mila ruei ea Atua Kunuano Lu, mia nalo tiniel mimi laka, nalo ajidom ala titai kanio. Mia nalo amerou laka ka Yesu, nalo maka bunu ala, bior nalo abitilubar ka tomu nalo ajidom laka ka naio, nalo aju amiilo ka kiano verloglogiano novo nalo. 19 Mia ka bogo na m̃erenio jo batove ruei, Yesu nalo ajaluvo Yerusalemo bereio.
Bulabati iesi na maka rivar m̃arati naio rim̃aro nonovio
Mataiu 21:20-22
20 Mia kavijo, nalo aju amiel abano Yerusalemo bereio, ana amial bereio buruviki napano beamu na, ana nalo amial ka vonganei m̃ati nalo mekekeu biniu ruei. 21 Ana Pitere naio jidomii bereio Yesu kiano iliano, ana naio ber ka naio, berinavo “Tubo, jau keial vo! Buruviki nei napano jau komil banio niovo, vonganei naio binimei mekekeu nonovio ruei!”
22 Ana Yesu berdop̃eio, ber kalo, berinavo “Kamiu monoka kuvitu sikili vija Atua. 23  Mat 17:20; 1Kor 13:2Kiniou neber be riano ban kamiu, ver toro kei na maka kiano jidomiano veve juo, a monea kirisikili, ana venia na naio berenio, mia monoka tibe na ga. Verver naio ril van burusuku na toru nei, river kanio riverinavo ‘Jau kavatove koviako ea tei,’ nina, mia monoka tibe na ga. 24 Nina naruei kiniou neber ka kamiu, ka venia na kamiu kumitu kubika ea kenemiu volkouano, verver jau komonea sikili ka tena be kiamo ruei, bo, mia monoka tibe na ga naruei. 25-26  Mat 6:14,15A ea bogo nonovio na kamiu kuvisidomii ka kubolkouo, kamiu monoka tiniemiu maio ka bunu, ka ver titai joaso bija toro dolu, monoka koviekokoa beamu, karina jau komijikia kotumolu koverialio ea kiamo volkouano nene van Atua. Verver jau kala tibena, mia Karam̃ado na tiniabene, naio bunu mia sidomii ka riviekokoaso ka kiamo vovaiano nalo.”
Navurim̃araboiano nalo na Israel nalo ajidom averbure Yesu
Mataiu 11:23-27; Luka 20:1-8
27 Ana Yesu nalo amiel abinimei abokar bereio Yerusalemo, ana nalo aba jouro ea burusio na Atua Kunuano Lu bereio. Ana bogo napano nalo aju amiel jouro, tomu nalo na tortoru na kulo lu nalo, bija tomu na verloglogiano na tuboiano, bija tomu na vurim̃araboiano na kulo Ju kialo, nalo abinimei ea naio. 28 Nalo abika naio, aberinavo “?Jau kojo komila jibena ea vio nei ea kei siano? P̃eli kei bereio na berii kaso ka jau kala tibena?”
29 Ana Yesu naio ber kalo, berinavo “Bo ga, a kiniou bunu nojidom nevika vikadeniano tai van kamiu beamu. Verver kamiu kuverdop̃e kiaku vikadeniano nei rivu, mia kiniou neverial van kamiu jum̃abe ana kiniou nemijikia nemila jibe nei. 30 Bo ga, kiaku vikadeniano naio jibe nei naruei, berinavo ?Baruei nei na Jone naio mila von nua bogobe ka tomu nalo, naio be titai na Atua ber ka Jone ka naio rilaio, p̃eli tomu nalo ga nalo aber ka naio? Kamiu kuvilavon ka kuverdop̃e kiaku vikadeniano nei.”
31 Mia Yesu kiano vikadeniano nei naio mila nalo abilvili ealo bereio, nina nalo aju aberinavo “?Mia kito rover tum̃abe ka naio? !Rovitikar batitig kito nei! Verver kito rover varueiano nene Atua naio ber ka Jone, mia toro na monoka rivika den kito river ka venia na kito maka romonea Jone. 32 Ana kito maka rejikia rover bereio Jone kiano varueiano nene naio miyotuba ea tomu nalo kialo jidomiano ga, ka ver maka mia tomu nalo tiniel ser kito!”
Tomu nalo na tortoru nei nalo amerou ka aver iliano nei, ka nalo amijikia ka tomu nalo aju amonea Jone jikil ruei ka naio be Atua kiano naverialiano tai na be riano. 33 Ana kialo jidomiano nalo jibe nei mila nalo aberdop̃e Yesu jibe nei ga, nalo aber ga “Kumemi maka nuvijikiaio.”
Ana Yesu ber ka nalo neibano, berinavo “Jum̃abe, mia kiniou bunu, kiniou maka nejikia nover ka kamiu kei naruei naio ber ka kiniou ka nala im̃auano nalo nei.”

11:23 Mat 17:20; 1Kor 13:2

11:25-26 Mat 6:14,15