^
FILIPAE
Pol təmən təwɨr kəm ilat
Pol təməfak o netəm Filipae
Nian Pol əpəh e kalapus, netəmim kəmotəto namnusən təwɨr
Nətulən əskasɨk
Kotəkəike kətəu-pən suatɨp rəha Iesu Kristo
Itəmat nəkotahmen e nəhag-əhagən e nɨtən mɨn
Timoti ne Epafrotaetas
Suatɨp pahrien o nosən nolən ətuatɨp
Pol təmalkut əskasɨk məmə in otɨtun təhmɨn Kristo
Pol təmɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat
Pol nɨkin tagien o nasituən rəhalat
Namnun nəghatən rəha Pol