19
Nərmama fwe ia neiai həɡnəɡɨni Kumwesən
Kurirə ia narimnari me i iakreɡi reri nari riti rəmwhen ia nərmama həpɨk fwe ia neiai, kamhəɡkiari rerɨnraha rupwinari mamhəni mə,
“Pwəh səɡnəɡɨni Iərɨmənu Kumwesən səkɨtaha!
In rauvehimɨru kɨtaha. Nasoriien mɨne nɨskaiien səvənhi əpa.
* Rev 6:10, 16:7Nəkiriien me səvənhi ho nɨpərhienien, mhatukwatukw.
In rɨnərpwɨn raka noien ərəha səvəi taon asori nəha Papilon,
tɨ nəri nə mə taon nəha rəmwhen ia pran səvəi suatuk
rouraha nərmama ia təkure tɨprənə i ia noien ərəha səvənhi.
Kumwesən ruvəuvei pen raka nərpwɨnien min,
tɨ nəri nə mə kousi əpune səvənhi iotukwininari me ia taon nəha.”
* Rev 14:11Nənə irəha həɡkiari asori mwi mə,
“Pwəh səɡnəɡɨni Iərɨmənu!
Nɨse napw sə ramahi taon nəha rautə ia nuk nuk me ko rɨpkiwən mhə.”
* Rev 4:2,10Ia nəpɨn nəha nəmə asori me nəha twenti-fo mɨne nərimɨru me nəha kefə hənɨmwi nukurhunraha ia nəmri Kumwesən sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu, mhəsiai in, mhəni mə,
“Ouəh! Pwəh səɡnəɡɨni Iərɨmənu!”
* Sam 22:23, Sam 134:1, Sam 135:1, Rev 11:18Nənə reri iərmama riti ruku pen ia jea Kumwesən raməkure irə mamərɨmənu, mɨni mə,
“Kɨmiaha nərmama hiamo tukwini nari m Kumwesən, mamhəsiai in,
nəri auər a mə hiaməuvehi nasoriien uə hiəpkuvehi mhə nasoriien,
kɨmiaha pam tihaməkeikei mhəɡnəɡɨni Kumwesən səkɨtaha!”
* Rev 11:15, 14:2, Rev 15:3, 21:2Nənə iakreɡi nari riti rəmwhen ia nərmama həpɨk kamhəɡkiari, rerɨnraha rəmwhen ia nui sə ramivə mamierɨɡ, mɨne karuəruə ramərkwəpahar. Irəha həni mə,
“Pwəh səɡnəɡɨni Iərɨmənu Kumwesən səkɨtaha
tɨ nəri nə mə in rauvehi nɨskaiien me pam, mamərɨmənu!
Pwəh saɡien, mhaɡien pɨk, mhəuvehi utə nəɡhɨn,
tɨ nəri nə mə nəpɨn ruvəuvehe tukiri pen vi a pran m kwəti sipsip!
Pran səvənhi rɨnəpnəpenə pam raka,
* Aes 61:10mamarkahu ia tɨnari amasan nəha linen kuvei pen min rəpsan məmher.”
(Tɨnari amasan nəha linen ramahatən pen noien atukwatukw me səvəi nərmama me səvəi Kumwesən.)
* Mat 22:2-3, Wok Me 10:25-26, Rev 22:8-9Nənə aɡelo nəha rɨni pehe tukw iou i mə, “Rai pen nəɡkiariien i ia nəkukuə. ‘Nərmama səməme kɨnəkwein ia nirəha mɨnuə tuhəuvən ia nəveɡɨnien asori səvəi kwəti sipsip irəha rerɨnraha traɡien.’ ” Nənə aɡelo nəha rarə mɨni mwi tukw iou i mə, “Nəɡkiariien me i nəɡkiariien pərhien səvəi Kumwesən.” 10 In rɨni iamɨnhi irə, nənə iakɨnɨmwi nukurhuk mi ia nɨsun mə takɨsiai in, mətə in rɨni pehe tukw iou mə, “Tikəpwəh noien iamɨnhi irə! Krau iotukwininari mi a, kɨtaha piam me səməme kamhəuvehi nəɡkiariien i Iesu rɨni mə ro nɨpərhienien. Tikaməkeikei mɨnɨmwi nukurhum mi ia nəmri Kumwesən əpa, mɨsiai in, tɨ nəri nə mə nəɡkiariien i Iesu rɨni mə ro nɨpərhienien in nukune nəɡkiariien me səvəi profet me.”
Iərmama sə raməkure ia hos əpsan
11  * Rev 1:5, 6:2, Sam 96:13, Aes 11:4Nənə iakətoni kəsevər ia neiai. Iakəti pen mətoni hos əpsan riti. Iəmə sə raməkure irə nəɡhɨn nə “Iəmə sə Kamətɨɡite Irə. In rani nɨpərhienien.” Nəpɨn in rəkiri nərmama uə raruaɡən, mətə in ramo ia noien sə ratukwatukw a. 12  * Rev 1:14, 2:17Nənimen mi krouəmwhen ia nərami napw. Ia təkure kənkapwə kəfəfau səvəi nɨsiaiien me həpɨk. Kɨrai pen nəhaɡ riti irə, mətə iərmama riti rɨpkukurən mhə nahaɡ nəha, in əpa in rukurən. 13  * Aes 63:1-3, Jon 1:1,14In ramarkahu ia tɨnari riti kɨneitesi ia netə. Nəɡhɨn sə kaməkwein in irə in nə “Nəɡkiariien səvəi Kumwesən.” 14 Naruaɡən me ia neiai kamhəkure ia hos əpsan me mamhəkurirə in, mamharkahu ia tɨnari amasan nəha linen rəpsan məmher. 15  * Rev 1:16, 12:5, Rev 14:20, 4:8, Rev 21:22Iərmama nəha nau riti səvəi naruaɡənien rəhiə ruku pen ia nɨpəɡi nəkwan mamier. Ia nau nəha in truvehi irapw nɨskaiien səvəi nərmama ia tənəmtənə me, nənə muvehi nəri skai riti sə rəmwhen ia nep ramahatən pen nasoriien səvəi kiɡ, rauvehi mamərɨmənu ia nirəha. In tro rɨskai anan ia nirəha rəmwhen kamo ia tɨpwei krep sə rɨmarei nərmama kamheivə testesi mə nɨsenraha trarɨs. Noien nəha in nəha Kumwesən i rauvehi nɨskaiien me pam truvehi irapw niemaha asori səvənhi irə. 16  * Rev 17:14Kɨmərai pen nəɡhɨn ia tɨnari səvənhi mɨne nuvan mə:
KIG SƏ RASORI IA KIG ME. IƏRƗMƏNU SƏ RASORI IA NƏRƗMƏNU ME.
17  * Esik 39:17-20Nənə iakəti pen mətoni aɡelo riti ramərer pen ia meri. In raməkwein əpwəmwɨs mani pen tɨ menu me səməme kamhəivə ia nɨmaɡouaɡou mə, “Həuvehe mhousəsɨmwɨn kɨmiaha me tɨ nəveɡɨnien asori səvəi Kumwesən. 18 Həuvehe mhani nɨpwrai kiɡ me, mɨne nəmə asori me səvəi naruaɡən me, mɨne nərmama nəɡsenraha rasori, mɨne hos me, mɨne nərmama səməme kamhəkure ia hos me. Həuvehe mhani nɨpwrai nərmama me pam: irəha səməme ko slef ia nirəha mɨne səməme kɨpko mhə slef ia nirəha, irəha səməme kamhəuvehi nasoriien mɨne səməme həpkuvehi mhə nasoriien.”
19  * Sam 2:2Nənə iakətoni nərimɨru nəha, mɨne kiɡ me səvəi tɨprənə, mɨne naruaɡən me səvənraha housəsɨmwɨn irəha me mə tuharuaɡən irəha Iəmə sə raməkure ia hos mɨne naruaɡən me səvənhi. 20  * Rev 13:12-17, Rev 20:10,15, Aes 30:33Nənə naruaɡən me səvəi Iəmə nəha həuvən mhəkwtəmhiri nərimɨru nəha, mɨne profet eikuə nəha sə rɨnamo nɨmtətien me fwe kupwən nəpɨn rɨnamərer irau nərimɨru nəha. (In rɨnamo nɨmtətien me nəha, mameikuə ia nərmama səməme kamhəuvehi mak səvəi nərimɨru nəha, mɨne səməme kamhənɨmwi nukurhunraha ia nəmri nəri kuvrhəkɨn kuvnhi nərimɨru irə mhəsiai in.) Irəha həkwtəmhiri irau, mhərarki pen mɨru a irau ia kwopun əmwhenɨmw nəha napw mɨne təpisi ərəha krauuək ikɨn. 21  * Rev 19:17-18Nənə kiɡ me mɨne naruaɡən me səvənraha, Iəmə sə raməkure ia hos rərai əpune irəha ia nau səvəi naruaɡənien sə ruku pen ia nɨpəɡi nəkwan mamier. Nənə menu me pam hani nɨpwranraha tɨpwɨnraha rəsisi amasan.

*19:2: Rev 6:10, 16:7

*19:3: Rev 14:11

*19:4: Rev 4:2,10

*19:5: Sam 22:23, Sam 134:1, Sam 135:1, Rev 11:18

*19:6: Rev 11:15, 14:2, Rev 15:3, 21:2

*19:8: Aes 61:10

*19:9: Mat 22:2-3, Wok Me 10:25-26, Rev 22:8-9

*19:11: Rev 1:5, 6:2, Sam 96:13, Aes 11:4

*19:12: Rev 1:14, 2:17

*19:13: Aes 63:1-3, Jon 1:1,14

*19:15: Rev 1:16, 12:5, Rev 14:20, 4:8, Rev 21:22

*19:16: Rev 17:14

*19:17: Esik 39:17-20

*19:19: Sam 2:2

*19:20: Rev 13:12-17, Rev 20:10,15, Aes 30:33

*19:21: Rev 19:17-18