8
Kwəti sipsip reitehi raka nəri sə ro sefen irə kɨməvi tərini nɨmwai nəkukuə irə
* Hab 2:20Nəpɨn kwəti sipsip reitehi raka nəri sə ro sefen irə kɨməvi tərini nɨmwai nəkukuə irə, nənə kwənamrɨɡ fwe ia neiai meste nɨpəri aoa riti.
Nənə iakətoni naɡelo me nəha sefen səməme kamhərer ia nəmri Kumwesən ia nəpɨn me kɨməpeki pen kisɨpw kuatia kuatia mɨnraha.
3-4  * Rev 5:8, Eks 30:1-3, Rev 9:13 * Rev 5:8Aɡelo riti mwi nəha ikɨn rauvehi nari riti kɨno ia kol. Nəri nəha rukuər ia nɨmwəkmwəki nari kauvani nɨpekɨn rapein amasan. Kuvei pen nɨmwəkmwəki nari nəha min mə truvani ia təkure nɨfatə nəha kɨno ia kol ramərer kupwən ia jea sə Kumwesən raməkure irə mamərɨmənu pwəh nɨse napw irə rousəsɨmwɨn irəha nəfwakiien me səvəi nərmama me pam səvənhi. Ro iamɨnhi irə aɡelo nəha ruvehe mərer pen ia nɨfatə nəha, muvani nɨmwəkmwəki nari nəha rɨpɨk, nənə nɨse napw irə rousəsɨmwɨn irəha nəfwakiien me səvəi nərmama me səvəi Kumwesən, həutə ia nəmri Kumwesən. * Lev 16:12, Eks 19:16-19, Rev 4:5, 11:19, Rev 16:18Nənə aɡelo nəha ruvehi nukumheəv rauək ia təkure nɨfatə, mərki pen i ia nəri nəha in rauvehi rukuər, mərarki irapw ia təkure tɨprənə i, nənə nouapɨrien rəhiapw, karuəruə rərkwəpahar, kreɡi nərkərɨkien, nɨmwnɨmwien ravən.
Kisɨpw me irəha pam sefen
Nənə naɡelo me nəha sefen səməme kamhəuvehi kisɨpw kamhəpnəpenə tɨ nəseien kisɨpw. * Eks 9:23-26, Esik 38:22, Joel 2:30Naɡelo me nəha sə kupwən rəse kisɨpw səvənhi, nənə aes mɨne napw mɨne netə ho a kərapi irə kətəɡi irapw ia tɨprənə i. Ruək mahi nɨpəri tɨprənə, məpwəh nɨpərɨn kəru, nənə mahi nei me nɨpərɨnraha kuatia, məpwəh nɨpərɨnraha kəru, nənə mahi pam nurhi merə me.
* Eks 7:20-21Aɡelo sə ro kəru irə rəse kisɨpw səvənhi, nənə nari riti rəmwhen ia təkuər asori rauək kərarki pen ia təmwei təsi. Nənə nɨpəri təsi kwatia ruvehe mo netə irə, nɨpərɨn kəru krouamasan. Nərimɨru me ia təmwei təsi nɨpərɨnraha kuatia hemhə, nɨpərɨnraha kəru kamhəmɨru, nənə nɨtətə me səməme kamhaiu ia təsi ko koeite irəha pam kuai irəha ia kusen kahar harəmnəmwhen a kusen kuatia ruvehe mərəha kəru krouamasan.
10 Aɡelo sə ro kahar irə rəse kisɨpw səvənhi, nənə kəməhau asori riti rauək rəmwhen ia kwənhiə rier raka ia neiai, meiwaiu məsas pen ia nui arɨs me mɨne nəmri nui me, mouraha nɨpərɨn riti məpwəh kəru krouamasan a. 11  * Jer 9:15Kəməhau nəha nəɡhɨn nə Nəfiəien. Nui me nəha reste irəha həuvehe mhəfiə. Nənə nərmama həpɨk hemhə tɨ nəri nə mə hənɨmwi nui əfiə.
12  * Rev 6:12-13Aɡelo sə ro kefə irə rəse kisɨpw səvənhi, nənə nari riti ro meri mɨne məkwə mɨne kəməhau me ro pen həpwəh nuəkien ia nəpɨn pekɨn. Ia ran meri rauək ia nɨpərɨn kəru, məpwəh nuəkien ia nɨpərɨn kuatia. Ia nəpɨn məkwə mɨne kəməhau me kamhəuək ia nɨpərɨn kəru, məpwəh nuəkien ia nɨpərɨn kuatia.
13  * Rev 9:12, 11:14Nənə iakəti pen mətoni mɨrup riti ramivə irənhə ia nɨmaɡouaɡou. Iakreɡi ramasək əpwəmwɨs, mamɨni mə, “Aueh! Aueh! Aueh! Naɡelo mirəhar nəha na tuharəse kisɨpw me səvənrahar. Trərəha anan tukumiaha nərmama səməme hiamarə ia təkure tɨprənə.”

*8:1: Hab 2:20

*8:3-4: Rev 5:8, Eks 30:1-3, Rev 9:13

*8:3-4: Rev 5:8

*8:5: Lev 16:12, Eks 19:16-19, Rev 4:5, 11:19, Rev 16:18

*8:7: Eks 9:23-26, Esik 38:22, Joel 2:30

*8:8: Eks 7:20-21

*8:11: Jer 9:15

*8:12: Rev 6:12-13

*8:13: Rev 9:12, 11:14