4
Setan raməmwur mə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien
* Hip 2:18, 4:15Nənə Nənɨmwɨn Ikinan riri pen Iesu revən ia kwopun akwesakwes ikɨn. Ia kwopun nəha Setan raməmwur mə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien. * Eks 34:28, Jen 3:1-7Iesu rɨpkəni mhə nari meste pen nəpɨn foti ia nəpɨn mɨne ia ran. Kurirə ikɨn nukumhə rɨnahi pɨk in. Nənə Setan sə raməmwur mə tro nərmama həmwei ia nərəhaien, ruvehe, mɨni pen tɨ Iesu i mə, “Trɨni mɨnuə ik Tɨni Kumwesən pərhien, ni pen tɨ kəruəterei me i mə tuhəuvehe mho nəveɡɨniena Uə bred ia nirəha.”
* Dut 8:3Mətə Iesu rɨni mə, “Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan mə, ‘Iərmama trɨpkɨmɨru mhə ia nəveɡɨnien əpa, mətə trɨmɨru ia nəɡkiariien pam sə raku pen ia tərhui Kumwesən.’ ”
Nənə Setan ruvehi Iesu, mevən fwe ia taon ikinan nəha Jerusalem, mukurei pen in ia kwopun riti irənhə anan ia təkure nimwə səvəi Kumwesən, nənə mɨni pen tukwe in mə, “Trɨni mɨnuə ik Tɨni Kumwesən pərhien, ivə irapw. Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan mə,
‘Kumwesən trɨni pen tɨ naɡelo me səvənhi mə irəha tuhaməkeikei mhətui amasan tukw ik,
mhəuvehi utə ik ia rəɡɨnraha,
kamo ikouini nɨsum ia kəruəterei riti.’ ”
* Dut 6:16Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Mətə kɨmərai pen mwi ia Nəkukuə Ikinan mə, ‘Tikəpwəh neipweipwiien Iərɨmənu Kumwesən səim.’ ”
Nənə Setan ruvehi mwi in muvehi mevən fwe ia təkuər riti sə rəpwəmwɨs anan, mahatən irapw nɨtətə me pam kiɡ me ia tɨprənə i kamhərɨmənu ia nirəha, mahatən irapw mwi nautə amasan me pam ia nɨtətə me nəha, mɨni pen tɨ Iesu i mə, “Narimnari me pam nəha takuvei pehe mik trɨni mɨnuə ikɨsiai iou, mɨnɨmwi nukurhum mi ia nənimek.”
10  * Dut 6:13Mətə Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Evən isipwɨn, Setan! Kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan mə, ‘Tikɨnɨmwi nukurhum mi ia nəmri Iərɨmənu Kumwesən səim, mɨsiai in. In əpa nə tiko nəkwan.’ ”
11  * Hip 1:6,14Ia nəpɨn nəha Setan rəpwəh Iesu mamevən. Nənə Iesu rətoni naɡelo me həuvehe, mamho tukwini nari min.
Iesu rɨnaməvisau ia tənə Kalili
12  * Mak 6:17, Luk 3:19-20Ia nəpɨn nəha kəkwtəmhiri Jon Paptaes kuvehi puvnimwə in ia kalapus. Nəpɨn Iesu rɨreɡi, in rəpwəh kwopun nəha, mɨrərɨɡ mevən ia tənə Kalili, 13  * Jon 2:12nənə mier ia taon nəha Nasaret, mevən mamarə ia Kapaneam. Kapaneam in taon riti ipaka tɨ nui asori Kalili fwe ia tɨprənə səvəi Sepulun mɨne Naftali. 14 Nəri nəha rier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien səvəi Profet Aesea truvehe mukuə. In rɨməni mə,
15 “Tənə səvəi Sepulun mɨne tənə səvəi Naftali,
ipaka tɨ nui asori Kalili fwe ia nɨkare nui arɨs Jotan pen,
in i tənə Kalili kwopun nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel kamharə ikɨn.
16 Nərmama səməme kamharə ia nəpitəvien
tuhətoni nukuraanien asori riti.
Nərmama səməme kamharə ia təmwkəmwi nemhəien
nukuraanien riti trutə məhiəpwɨn irəha.”
17  * Mat 3:2Ia nəpɨn nəha Iesu rɨnaməvisau, mɨnamɨni mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei mhərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha tɨ nəri nə mə nɨtətə ia neiai ruvəuvehe ipaka.”b Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”
Iesu rəkwein nərmama nepwɨn mə tuhəkurirə in
18 Nəpɨn Iesu ramavən ia nɨkare nui asori Kalili, in rətoni iərmama kəru, Saemon (iəmə kani mwi nəɡhɨn mə Pita) mɨne piəvni nəɡhɨn nə Antru. Krauerukw net ia nui tɨ nəri nə mə irau iərmama mi kravi nəmu. 19  * Luk 5:1-11, Mat 13:47Iesu rɨni pen tɨ nirau i mə, “Rouvehe roukurirə iou. Pwəh iou tako kɨmirau iərmama mi sə kravi nərmama.” 20  * Mat 19:27Təkwtəkwuni a krouəpwəh net me səvənrau roukurirə in.
21 Kurirə ikɨn Iesu ravən ouihi a mwi, mətoni iərmama kəru mwi, Jemes mɨne piəvni nəɡhɨn nə Jon. Irau tɨni Sepeti mi. Krauəkure ia nəkwai nɨtətə ouihi riti irəhar tata səvənrau kamharɨtiri net me səvənrahar. Iesu rəkwein irau, 22 nənə təkwtəkwuni a krouəpwəh nɨtətə ouihi mɨne tata səvənrau, rouevən roukurirə in.
Iesu ro nərmama me həpɨk həuvehe mhəsanɨn
23  * Mak 1:39, Mat 9:3, Wok Me 10:38Iesu revən ia kwopun me pam ia tənə Kalili, mamahatən nərmama ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel, maməvisau irapw nəɡkiariien amasan ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, mamomasan nərmama me pam səməme kamhemhə ia nemhəien me səpəmsəpə mɨne səməme nemhəien rouraha nɨpəri nɨpwranraha. 24  * Mak 6:55Ro pen nərmama kamhəni pɨk nəɡhi Iesu. Nəɡkiariien səvənraha rauvirɨs mamevən ia kwopun me pam ia tənə Siria. Nənə irəha həuvehi nərmama me pam səməme kamhemhə, mhəuvehi mhəuvehe tukwe. Irəha kamhemhə ia nemhəien me səpəmsəpə. Nepwɨn nɨpwranraha raməmisə. Nepwɨn nəremhə me kamharə ia nirəha. Nepwɨn nemhəien nəha nɨkəvan ramo irəha. Nepwɨn nɨpəri nɨpwranraha remhə. Nənə Iesu ro irəha həuvehe mhəsanɨn. 25  * Mak 3:7-8Nənə nərmama həpɨk kamhəkurirə ia Iesu. Nepwɨn həuku pen ia tənə Kalili, nepwɨn həuku pen fwe Tekapolis, kwopun taon ten ikɨn, nepwɨn həuku pen ia Jerusalem mɨne tənə Jutia. Nənə nepwɨn həuku pen ia nɨkare nui arɨs Jotan pen mwi.

*4:1: Hip 2:18, 4:15

*4:2: Eks 34:28, Jen 3:1-7

a4:3: Uə bred

*4:4: Dut 8:3

*4:7: Dut 6:16

*4:10: Dut 6:13

*4:11: Hip 1:6,14

*4:12: Mak 6:17, Luk 3:19-20

*4:13: Jon 2:12

*4:17: Mat 3:2

b4:17: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”

*4:19: Luk 5:1-11, Mat 13:47

*4:20: Mat 19:27

*4:23: Mak 1:39, Mat 9:3, Wok Me 10:38

*4:24: Mak 6:55

*4:25: Mak 3:7-8