7
Pris asori anan nəha Melkisetek
* Jen 14:17-20Fwe kupwən, iəmə i Melkisetek, in kiɡ səvəi Salem, nənə in pris səvəi Kumwesən i in rasori pɨk anan. Nəpɨn Epraham rɨmavən ia naruaɡənien irəha kiɡ me, nənə in ruvehi irapw irəha, nənə in rɨrərɨɡ mɨnauvehe, Melkisetek ramevən mətoni ia suatuk, nənə rəfwaki məres Kumwesən mə trəkwein amasan ia Epraham. Nənə Epraham roueite nautə me pam ia kusen ten nənə muvei pen kusen kuatia m Melkisetek. Nahaɡ i Melkisetek nɨpwran i mə Kiɡ səvəi Natukwatukwien. Nənə nəɡhɨn riti mwi kaməkwein in irə mə kiɡ səvəi Salem. Nɨpwran mə Kiɡ səvəi Nəmərinuien. * Sam 110:4Nəkukuə Ikinan rɨpkəɡkiari mhə ia tata səvənhi mɨne mama səvənhi mɨne kwənəkwus me səvənhi, nənə mɨpkɨni mhə nəpɨn rɨnətui irə mɨne nəpɨn rɨmamhə irə. Rəmwhen mə in rɨpkemhə mhə, in ramo ihi wok səvəi pris. Ro iamɨnhi irə ikətoni mə in rəmwhen ia Tɨni Kumwesən, in pris rerɨn riti.
Rerɨmiaha trɨrhi ro Melkisetek mə in nəfe iəmə asori. Epraham kaha kupwən səkɨtaha rɨnoeite nautə me səvəi kiɡ me səməme rɨməuvehi irapw irəha ia naruaɡənien, muai ia kusen ten muvei pen kusen kuatia m Melkisetek. * Nam 18:21Kɨtaha səukurən mə ia nuk me pam nəkur Isrel tuhaməkeikei mhəuai nautə me səvənraha ia kusen ten mhəuvei pen kusen kuatia m kwənəkwus me səvəi Livae səməme irəha pris me rəmwhen ia Loa səvəi Kumwesən rani. Nəri auər a mə pris me nəha irəha kwənəkwus me səvəi Epraham, mətə piəvnraha me tuhaməkeikei mhəuvei pen nautə me nəha mɨnraha. Melkisetek, rɨpko mhə in kwənəkwus riti səvəi Livae, mətə Epraham rɨməuai nautə me nəha ia kusen ten muvei pen kuatia min. Nənə Melkisetek rəfwaki m Kumwesən mə trəkwein amasan ia Epraham i Kumwesən rɨno promes me min. Nənə nərmama pam həukurən. Iərmama sə rauvehi nahaɡ asori trəfwaki mə Kumwesən trəkwein amasan ia iərmama sə in inhərɨpw irə. Nənə pris me i ipwet mɨne səməme kauai nautə me kusen ten kauvei pen kuatia mɨnraha, irəha nərmama me a səməme tuhəpkemhə. Mətə Melkisetek i kuai nautə me kusen ten kuvei pen kuatia min, Nəkukuə Ikinan rani mə in ramɨru. Rosi kɨtaha səukurən nɨniien mə Livae, iəmə i nəkur Isrel ipwet mɨne kamhəuai nautə me səvənraha kusen ten mamhəuvei pen kusen kuatia m kwənəkwus me səvənhi, rəmwhen mə Livae atukwatukw nəha fwe kupwən rɨməuai nautə nəha səvəi Epraham kusen ten muvei pen m Melkisetek. 10 Iakani iamɨnha irə tɨ nəri nə mə nɨpərhienien Livae rɨnəpwəh ihi nətuiien ia nəpɨn nəha Melkisetek rɨnətoni Epraham ia suatuk, mətə in rɨnəmak raka ia nɨtea Uə “in fwe ia nɨpwrai kaha səvənhi” kaha nəha səvənhi Epraham.
Iesu Kristo in rəmwhen ia Melkisetek
11 Wok səvəi pris me nəha kamhəuku pen ia kwənəkwus səvəi Livae in nukune Loa sə Kumwesən rɨməuvei pen m nəkur Isrel. Mətə wok səvəi pris me nəha rəpwəh nəmwhenien, ko irəha həpkəmri atukwatukw pam mhə nari. Ro pen pris əpə riti traməkeikei muvehe, mɨpkəmwhen mhə ia Eron, mətə in rəmwhen ia Melkisetek. 12 Nənə hiəukurən nəpɨn kuvsini noien səvəi nɨrfiien pris, nənə tukaməkeikei kuvsini mwi Loa. 13 Traməkeikei mo iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨtaha saməɡkiari ia Iərɨmənu səkɨtaha sə rɨməuku pen ia kwənəkwus əpə riti. Iərmama riti riwən ia kwənəkwus nəha rɨno raka wok səvəi pris ia nɨfatə. 14  * Jen 49:10, Aes 11:1, Mat 2:6, Rev 5:5Nərmama həuvəukurən raka mə in rɨməuku pen ia kwənəkwus səvəi Juta. Nəpɨn Loa səvəi Moses raməɡkiari ia wok səvəi pris me, rɨpkəɡkiari anan mhə ia kwənəkwus nəha. 15 Ruvehe mo mwi nukurənien irə mə kuvsini noien səvəi nɨrfiien pris tɨ nəri nə mə pris riti mwi ruvəuvehe raka in rəmwhen ia Melkisetek. 16 In rɨməuvehe pris mɨpkesi pen mhə loa nəha sə rani kwənəkwus səvəi pris me, mətə resi pen nɨskaiien səvəi nɨmɨruien i ko rɨpkiwən mhə ia nəpɨn riti. 17  * Hip 5:6Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan raməɡkiari irə, mamɨni mə,
“Ik pris riti rəmwhen ia Melkisetek fwe kupwən,
nənə tiko wok səvəi pris ia nəpɨn me ia nuk nuk me.”
18 Nəɡkiariien nəha rɨnəmri karen loa kupwən, tɨ nəri nə mə nɨskaiien səvənhi riwən, in rɨpkasitu mhə, ko rɨpko mhə nari riti. 19  * Hip 9:9Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Loa səvəi Moses rɨreirei nəmri atukwatukwien nari riti. Nənə təkwtəkwuni nəha, noien əpə riti sə in ramasan məpi raka ruvəuvehi təmwhekɨn mə kɨtaha tsəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə. Noien nəha in suatuk səkɨtaha tɨ nevənien ipaka tɨ Kumwesən.
20 Nari riti mwi Kumwesən rɨməuvehi kwəsuahi muvehi utə noien nəha. Nəpɨn nərmama me nəha fwe kupwən həuvehe mho irəha pris me, nuvehiien kwəsuahi riwən. 21  * Hip 5:6Mətə nəpɨn Iesu rɨməuvehe mo in pris, Kumwesən rɨməuvehi kwəsuahi mɨni mə:
“Iərɨmənu rɨməuvehi kwəsuahi riti,
nənə ko rɨpkərari mhə mwi ia nətərɨɡien səvənhi.
Ik tiko wok səvəi pris ia nəpɨn me ia nuk nuk me.”
22  * Hip 8:6, 12:24Kumwesən rɨməuvehi kwəsuahi iamɨnhi irə, mo Iesu ruvehe iərmama sə rəmri nəɡkiariien i kɨnərihi tərini əknekɨn irə ramasan məpi raka.
23 Nari riti mwi, pris kupwən me həpɨk, tɨ nəri nə mə kuatia tro wok mamevən memhə nənə riti ruvehi təmwhekɨn. Irəha həpkuvehi mhə wok rəpwəmwɨs. 24 Mətə Iesu, in truvehi wok səvəi pris ia nuk nuk me mɨpko mhə sampam, tɨ nəri nə mə in ramarə rerɨn. 25  * Rom 8:34Ro iamɨnhi irə in rukurən nuvehimɨruien nərmama me səməme kamhəuvən tɨ Kumwesən ia suatuk sə in rɨno. In rukurən nuvehimɨruien irəha ia nuk nuk me mɨpko mhə sampam tɨ nəri nə mə in ramarə rerɨn, maməɡkiari tukwini səvənraha m Kumwesən.
26  * Hip 3:1Pris asori anan riti sə ro iamɨnhi in rəmwhen tɨ nasituien ia kɨtaha tɨ nəri nə mə in iəmə ikinan, in rɨpko mhə noien ərəha uə noien əmkemɨk. In ropə ia nərmama səməme kamho noien ərəha, nənə kɨməuvehi utə in, in rasori məpi raka irəha fwe ia neiai. 27  * Hip 5:3In ropə ia pris asori anan me nəha. Nəpɨn me pam irəha tuhaməkeikei mhəkupwən mhəvi netə tɨ naikuas rakaien ia noien ərəha me səvənraha kurirə həpko səvəi nərmama tɨ naikuas rakaien noien ərəha me səvənraha. Mətə Iesu rɨməvi netə m kuatia a rɨnəmwhen ko rɨpko mhə mwi ia nəpɨn riti mwi. In rɨno noien nəha nəpɨn rɨnəseni nɨmɨruien səvənhi memhə. 28  * Hip 5:1-2Loa rauvehi utə pris asori anan me səməme həpkɨskai mhə. Mətə kwəsuahi səvəi Kumwesən, sə rukurirə ia Loa, in ruvehi utə Tɨni sə ramasan məmwhen tɨ noien wok nəha ia nuk nuk me mɨpko mhə sampam.

*7:1: Jen 14:17-20

*7:3: Sam 110:4

*7:5: Nam 18:21

a7:10: Uə “in fwe ia nɨpwrai kaha səvənhi”

*7:14: Jen 49:10, Aes 11:1, Mat 2:6, Rev 5:5

*7:17: Hip 5:6

*7:19: Hip 9:9

*7:21: Hip 5:6

*7:22: Hip 8:6, 12:24

*7:25: Rom 8:34

*7:26: Hip 3:1

*7:27: Hip 5:3

*7:28: Hip 5:1-2