24
Nəkur Isrel hərer ia nəmri Filiks, mhəni ərəha Pol
Nəpɨn krirum rukurau, nənə pris asori anan Ananaeas reiwaiu pehe ia Sisaria irəha nəmə asori me nepwɨn səvəi nəkur Isrel mɨne iərmama riti səvəi nəɡkiariien nəɡhɨn nə Tetalas. Irəha həuvehe mə tuhərer ia nəmri Filiks, mhəni irapw nəfe nəha Pol rɨno rerɨnraha rɨpkaɡien mhə tukwe. Kəkwein Pol ruvnimwə pehe, nənə Tetalas rani irapw nəɡkiariien səvəi nəkur Isrel tɨ Filiks i, mamɨni mə, “Tɨ nəri nə mə ikamərɨmənu amasan ia kɨmaha, iahamarə əpwəmwɨs ia nəmərinuien. Ikɨnəmri amasan narimnari me rɨpɨk mo narəien səkɨmaha nəkur Isrel ruvehe mamasan mwi. Iəmə asori Filiks, ia nəpɨn me rerɨmaha raɡien tɨ narimnari me nəha ikamo, iahaməni tanak tukw ik. Iou iapkokeikei mhə mə takouraha nəpɨn səim, mətə iakase ik mə tikapi kɨmaha, mətərɨɡ ro ia nəɡkiariien kwakwa səkɨmaha. * Wok Me 17:6Kɨmaha iahətoni mə iəmə i, in iəmə ərəha riti. Ia kwopun me pam rarukwumen nərəhaien, mamo nəkur Isrel kamhəski irəha me. In iəmə asori riti səvəi nərmama me nəha hənati irapw ia nəfwakiien atukwatukw səkɨmaha, mamhesi pen iəmə Nasaret nəha. 6-7  * Wok Me 21:28-30Nəpɨn riti in raməmwur mə trərui loa səkɨmaha, mo nimwəfwaki səkɨmaha ruvehe məmkemɨk ia nəmri Kumwesən, nənə iahəkwtəmhiri in tukwe. Trɨni mɨnuə ikəres pen iəmə i, ikukurən nɨreɡiien raməɡkiari ia narimnari me pam i iahaməni irə.” Nənə nəkur Isrel hasitu ia Tetalas, mhəni mə narimnari me nəha Tetalas rani ro nɨpərhienien.
10 Ia nəpɨn nəha Filiks ranuanu pen m Pol mə trəɡkiari. Nənə Pol rɨni mə, “Iou iakukurən amasan mə nuk rɨpɨk ik iəmə asori sə iakaməkiri nəɡkiariien səvəi nəkur Isrel ia kwopun i. Ro pen rerɨk raɡien mə takɨni irapw nəɡkiariien səiou ia nənimem. 11  * Wok Me 21:17Ikukurən nətəien mə rɨpkəpi raka mhə ihi nəpɨn twelef iou iakɨməutə pen fwe Jerusalem mə takəfwaki. 12 Ia nəpɨn nəha nəkur Isrel həpkətoni mhə iou iakamousari m iərmama riti. Həpkətoni mhə iou iakarukwumen nərəhaien riti ia nimwə səvəi Kumwesən uə ia nimwəfwaki me səvənraha uə ia kwopun me fwe ia taon. 13 Nəɡkiariien me i kamhəni ia nirak təkwtəkwuni rəknekɨn tɨ nirəha mə tuho ikətoni mə nɨpərhienien. 14  * Wok Me 24:5Mətə nəri takɨni pehe tukw ik i ro nɨpərhienien. Iou iərmama riti iakamərer pen ia kuse nəfwakiien i kani mə Suatuk səvəi Iesu. Ia suatuk nəha iakaməfwaki pen m Kumwesən səvəi kaha kupwən me səkɨmaha. Irəha i kamhəni mə suatuk nəha suatuk ikou. Mətə iou iakani nɨpərhienien ia nəɡkiariien me pam kɨmərai pen ia Loa səvəi Moses mɨne nəkukuə me səvəi profet kupwən me. 15  * Jon 5:28-29Iakaməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səiou ia Kumwesən mameitenhi rəmwhen mwi ia nəmə me i mə tɨ nəpɨn riti in ro nərmama səməme həuvamhə hətui mwi, nəkur amasan mɨne nəkur ərəha. 16  * Wok Me 23:1Mo pen ia nəpɨn me iakamousari məpwəh noien nari riti sə tro iakreɡi fwe ia rerɨk mə iakɨno nərəhaien ia nəmri Kumwesən uə ia nəmri nərmama. 17  * Rom 15:25-26, Kal 2:10Ia nuk me nepwɨn iapkevən mhə fwe ia Jerusalem. Kurirə irə iakevən ikɨn mə takuvei pen narimnari me nepwɨn m Kumwesən, nənə muvei pen mwi mane trasitu ia nərmama me səiou nəkur Isrel. 18  * Wok Me 21:26-27Iakevən fwe nimwə səvəi Kumwesən mə tako narimnari me nəha. Nəpɨn iakevən mo pam nəfe Loa səvəi Moses rani tɨ noien iou iakəmher ia nəmri Kumwesən, nəkur Isrel me nepwɨn hətə iou. Nərmama me həpwəh nɨpɨkien kɨmaha mɨnraha, nurɨɡrɨɡien asori riwən. 19  * 2Tim 1:15Mətə nəkur Isrel me nepwɨn səməme həuku pen fwe Esia, irəha mwi fwe nəkwai nimwə nəha. Trɨni mɨnuə irəha hənətə iou iakɨno noien ərəha ramasan pwəh həuvehe mhərer ia nənimem, mhəni irapw. 20 Mə rekəm pwəh nəmə me i həni irapw tukw ik i nəfe iakɨno rɨpkatukwatukw mhə hənətoni ia nəpɨn nəha iakamərer ia nəmri nəmə asori me səvənraha. 21  * Wok Me 23:6Mətə niemaha rəpi irəha tɨ nəɡkiariien kuatia a i iakɨməni. Nəpɨn iakamərer ia nəmrɨnraha, iakəɡkiari asori, mɨni mə, ‘Ipwet, iakamərer ia nəmrɨmiaha mə tihəkiri nəɡkiariien səiou, tɨ nəri nə mə iakani pərhien mə nərmama səməme həuvamhə tuhətui mwi.’ ”
22  * Wok Me 23:26Filiks rukurən amasan suatuk nəha səvəi Iesu. Ro pen ro sampam ia nəɡkiariien, mɨni mə, “Nəpɨn Lisias, iəmə asori səvəi naruaɡən me, truku pen fwe Jerusalem meiwaiu pehe i, iakɨni irapw nətərɨɡien səiou ia nəɡkiariien me i səkɨmiaha.” 23  * Wok Me 27:3, Wok Me 28:16,30Nənə Feliks rɨni pen tɨ iaruaɡən riti səvənhi mə, “Tikətui amasan tɨ iərmama i, mətə ikukurən nuvehi rakaien jen ia rəɡɨn, məseni in pwəh ravən auər a kwopti. Trɨni mɨnuə in me nepwɨn həuvehe mə tuhasitu irə, tikəpwəh nɨniseien irəha.”
Pol rəɡkiari m Filiks mɨne Trusila
24 Nəpɨn nepwɨn rukurau, Feliks ruvehe irau pran səvənhi nəɡhɨn nə Trusila. In prən Isrel. Filiks rərhi pen nəɡkiariien mə Pol truvehe. Nənə in rɨreɡi Pol rəɡkiari ia nahatətəien ia Iesu Kristo. 25 Mətə nəpɨn Pol raməɡkiari ia noien atukwatukw, mɨne noien sə iərmama rəsisəɡ noien ərəha ia nɨmɨruien səvənhi, mɨne nəpɨn sə rauvehe Kumwesən trəkiri nərmama tɨ noien me səvənraha, Filiks rehekɨr, mɨni pen tɨ Pol i mə, “Təkwtəkwuni nəmwhen. Tiko mevən. Tɨ nəpɨn riti, səiou wok riwən, iakəkwein mwi ik.” 26 Ia nəpɨn mwi nəha, Filiks ramətərɨɡ mə rosi Pol truvei pen mane min mə trəseni in rier ia kalapus mamevən. Ro pen raməkwein Pol ia nəpɨn me, maməɡkiari irau min.
27  * Wok Me 25:9Nuk kəru rukurau, nənə Filiks rəpwəh wok sə rauvehi, mətə rəpwəh Pol raməmak ia kalapus, tɨ nəri nə mə rokeikei mə tro nəkur Isrel həreɡi ramasan tukwe. Nənə Posias Festas ruvehi təmwheki Filiks.

*24:5: Wok Me 17:6

*24:6-7: Wok Me 21:28-30

*24:11: Wok Me 21:17

*24:14: Wok Me 24:5

*24:15: Jon 5:28-29

*24:16: Wok Me 23:1

*24:17: Rom 15:25-26, Kal 2:10

*24:18: Wok Me 21:26-27

*24:19: 2Tim 1:15

*24:21: Wok Me 23:6

*24:22: Wok Me 23:26

*24:23: Wok Me 27:3, Wok Me 28:16,30

*24:27: Wok Me 25:9