2
Iərmama kani mə Iəmə sə Ramərui Loa
* 1Tes 4:13-17Piak me, ia nɨkaren səvəi nuveheien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo mɨne nəpɨn tukousəsɨmwɨn kɨtaha irə səuvən mhətoni in, kɨmaha iahaməres kɨmiaha mə tihəpwəh nehekɨr akwauakwien, mhəpwəh nɨreɡiien rərəha trɨni mɨnuə hiəreɡi kani mə nəpɨn səvəi Iərɨmənu ruvəuvehe raka. Nəri auər a mə tihəreɡi nəɡkiariien nəha ruku pen tɨ nənɨmwɨn riti uə nəvisauien riti uə ia nəkukuə riti sə kani mə kɨmaha iahərhi pehe i tukumiaha. * 1Tim 4:1, 1Jon 2:18, 4:3, Jon 17:12Tihəpwəh nəseniien iərmama riti reikuə ia kɨmiaha ia suatuk riti iamɨnha irə tɨ nəri nə mə nəpɨn nəha trɨpkuvehe mhə meste nəpɨn nəha kamɨni trukupwən muvehe nərmama tuhəskəmter mhəni ərəha Kumwesən, nənə iərmama nəha kani mə Iəmə sə Ramərui Loa tukətoni trier pehe, in nəha iərmama sə tukouraha in. * Dan 11:36, Esik 28:2Nəpɨn trier pehe irə, in trɨni ərəha pam narimnari me səməme kaməfwaki pen mɨnraha mɨne narimnari me pam səməme kamɨni kumwesən ia nirəha. In truvehi utə atukw a in irənhə ia narimnari me nəha, muvnimwə məkure ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən, nənə mɨni mə in Kumwesən.
Rəfo? Hiənenouenou mə nəpɨn iakɨnamarə kɨtaha m kɨmiaha, iakamɨni pehe narimnari me i tukumiaha? Nənə hiəuvəukurən raka nəfe ramo tukuahaɡ iərmama nəha təkwtəkwuni mə ia nəpɨn atukwatukw səvənhi tukətoni in trier pehe. Ipwet mɨne nərmama kamhərui afafa raka Loa, mətə iərmama sə ramo tukuahaɡ irəha mə tuhəpwəh noien ia kwopun rukuraan ikɨn, in tro iamɨnhi irə meste Kumwesən ruvehi raka in. * Job 4:9, Aes 11:4, Rev 19:15Ia nəpɨn nəha tukətoni Iəmə sə Ramərui Loa trier pehe. Mətə Iərɨmənu səkɨtaha Iesu trəse əpune in ia nɨmətaɡi truku pen ia tərhun. Nəpɨn Iesu trier pehe irə nuveheien səvənhi trouraha iərmama nəha. * Mat 24:13, Rev 13:11-13Iəmə sə Ramərui Loa truvehe mo narimnari me ia nɨskaiien səvəi Setan. In tro nɨmtətien eikuə me, mɨne narimnari me səməme kamərkərinari irə, 10 mɨne nɨfeifeiien me səpəmsəpə səməme həpkatukwatukw mhə. Ia noien nəha in treikuə ia nərmama səməme kamhesi pen suatuk səvəi nemhəien. Kumwesən trouraha irəha tɨ nəri nə mə kamhəni mə həpwəh nokeikeiien nəɡkiariien pərhien sə rukurən nuvehimɨruien irəha. 11  * 2Tim 4:4Tɨ noien nəha səvənraha, Kumwesən trərhi pen nɨfeifeiien skai riti tɨ nirəha mə tro irəha həni nɨpərhienien ia neikuəien. 12 Ro iamɨnhi irə nərmama me pam səməme həpkɨni mhə nɨpərhienien ia nəɡkiariien pərhien, mətə rerɨnraha raɡien tɨ noien sə rɨpkatukwatukw mhə, Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me səvənraha.
Nəkur Tesalonaeka tuhaməkeikei mhərer əknekɨn
13  * 2Tes 1:3, Jon 15:16, Efes 1:4, 1Tes 4:7, 5:9Mətə piak me, Iərɨmənu səkɨtaha rokeikei kɨmiaha. Ia nəpɨn me pam kɨmaha tahaməkeikei mhəni vivi Kumwesən tukumiaha tɨ nəri nə mə in rɨmərfi kɨmiaha fwe tui mə truvehimɨru kɨmiaha. Nənə in ruvehimɨru kɨmiaha ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn səvənhi sə ro hiəuvehe mhəmher, mho nəkur ikinan me səvənhi, nənə muvehimɨru kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəni nɨpərhienien ia nəɡkiariien pərhien səvənhi. 14 Kumwesən rɨnəkwein ia kɨmiaha tɨ narimnari me nəha ia nəɡkiariien amasan sə iahaməvisau irapw mə tihəuvehi pəri nasoriien sə Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo rauvehi fwe ia neiai. 15 Ro iamɨnhi irə, piak me, tihərer əknekɨn, mhəkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien me səməme hiəuvəreɡi raka iahamahatən kɨmiaha irə ia tərhumaha mɨne ia nəkukuə.
16 Kumwesən Tata səkɨtaha rokeikei kɨtaha, maməriari pehe namasanien səvənhi m kɨtaha. Ia nəpɨn me pam in rauvehi utə nətərɨɡien səkɨtaha, nənə mamo kɨtaha saməreɡi ramasan tɨ nəri nə mə saməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə. Iakəfwaki pen min mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha maməres mə irau 17  * 1Tes 3:13trouvehi utə rerɨmiaha nənə rauo kɨmiaha hiəskai tɨ noien noien amasan mɨne nɨniien nəɡkiariien amasan me pam.

*2:1: 1Tes 4:13-17

*2:3: 1Tim 4:1, 1Jon 2:18, 4:3, Jon 17:12

*2:4: Dan 11:36, Esik 28:2

*2:8: Job 4:9, Aes 11:4, Rev 19:15

*2:9: Mat 24:13, Rev 13:11-13

*2:11: 2Tim 4:4

*2:13: 2Tes 1:3, Jon 15:16, Efes 1:4, 1Tes 4:7, 5:9

*2:17: 1Tes 3:13