^
Romans
Paul Mo Sile Na Nona Retioloolo
Retir̃uhu Non God
Lolokoru Non God Mata Hehe
God I Pa Ari Na Nom Hehe
Leu Non God Mo Reti Isana Jew
Retitauhi Non God La Varar̃uhu
Tamlohi Tari La Hehe
Kr̃isto Mo Lavi Na Nor̃a Talai
Rasua Non Abraham
Rasua Mo Sile Na Avulahi
Mateia Mo Mai Matan Adam
Mauri Tui Mo Mai Matan Iesu
Suihan Hehe Mo Moti
R̃a Er̃i Oloolo Hin God
Leu Mo Sopo Mele Aulu Hinir̃a
Leu Non God Mo Vujangi Na Hehe
Suiha Hehe Na Maurir̃a
Mauri Atu Tanumen God Mo Lo Silea
Mauri Pongi Hitahu
Opoia Non God
Tapuhi Non God Hin Israel
Israel La Sopo Rasu God
God Mo Juri Na Tamlohi Mata Rasua
Israel La Jalio Na Malele
God Mo Tipahi Israel Teni?
Matan Israel R̃omr̃uhu Non God Mo Mai
Israel Enia Pulo Olive Atu God Mo Lavoa
Jujuri I Pa Tai Jerusalem
Paul Mo Hasohaso God
Mauri Paro Peresi Kr̃isto
Posposi Tataholo Nona Mauri Kalesia
Ha Oloolo Hin La Haratu La Lo Tauri Na Suiha
Opoia Mo Mar̃ivisi Na Leu
Haratu La Sopo R̃ilangi Na Nora Rasua
Ha Vai Na Tovongi R̃uhu
Paul Mo Verera Na Nona Vavahinau
Paul Mara I Pa Sivo Jerusalem
Retioloolo Non Paul
Isoiso Reti Non Paul