10
Cornelius Mo Vahar̃ule Matan Peter
Atu Caesarea tamlohi matea, hijana Cornelius, enia captain mata tamlohi vuro mo lo kilau na vao tamlohi vuro mara Rome matea evira mo ngavulu sangavulu mo limarave (600), enia tamlohi matea r̃omina mo r̃ilangi mata lotu God, ale mo lo sile na oloolo isana tolu na vao imana, ale nona silesilea mo r̃uhu jea isana tamlohi, ale mo lo usiusi tarea isan God. Matan alo mariviti i tolu na ravravi matea, mo hite na hinau matea sohena mavuho matea, ale mo hite na angelo non God matea mo mai mo verea isana mara, “Cornelius!”
Ale mo kilaua na matahu tavera ale mara, “Eh, sava tamlohi tavera?”
Ale mo verea isana mara, “Nom usiusi peresi na nom silesilea la sopo sahe aulu purongo na nahon God. Ale nakerihi, o r̃ule te tamlohi la sivo Joppa la lavi Simon tapala hijana Peter. Enia mo lo toho peresi na tamlohi matea hijana Simon sei mo lo vavahinau na huri maji, ale imana mo lo toho na pahisa tasi.”
Angelo atu mara mo lo retireti isana moiso mo malue, ale Cornelius mo tovi na nona volitusi mo rua peresi na tamlohi vuro matea sei mo rasua mo tavera jea ale mo r̃ulera isan la haratu la lo volitusi isana, mo vere na sava mo masese isana isara, ale mo r̃ulera la sivo Joppa.
Sava God Mo Vujangia Isan Peter
Mo mele rani sahe la pa lo mai mariviti hin taon tavera atu, Peter mo sahe aulu na pusa ima na livuha rani mata usiusi. 10 Ale mo marohati, mo opoia vara i hani te hinau, pani la pa lo tatamahunia, hinau matea sohena mavuho mo taurilati na r̃omina, 11 ale mo hite tuka la roi ale hinau matea sohena tavalu ruru tavera jea matea mo lo sinai atano, la tuhua mo lo sinai atano na varama hin la pingona atu mo vati. 12 Mo hite na maji tinatinapua matuvana, maji haraho peresi na maji avuavu la lo toho na lolona. 13 Ale leo matea mo malue mo verea isana mara, “O turu Peter; o vilimatei tea o hania!”
14 Pani Peter mara, “A sopo er̃i vaia sohena Moli; matan na sopo lo hani te hinau lumiha hatea sei leu mo horoa!”
15 Ale leo atu mo mele mai isana haruana mara, “Sava God mo vaia mo vokevoke, o sopo verea vara mo lumiha!” 16 Ale hinau sei mo masese sohena vaha tolu moiso, ale vahatea purongo mo mele sahe aulu na tuka.
17 Ale r̃omin Peter mara mo pa lo toho na r̃aramin hinau atu mo hitea, vahatea purongo, pa la tamlohi atu sei Cornelius mo lo r̃ulera la kakau na iman Simon la turu na get.
18 Ale la ulo la usia lara Simon matea tapala hijana Peter mo lo toho atu teni mo vono. 19 Peter mo pa lo r̃omr̃omi hinau atu mo lo hitea, ale Tanume Tapu mo verea isana mara, “Nakerihi, tamlohi tupu tolu la lo aleho. 20 O turu, o sivo atano, r̃omim i sopo kaka hinira, ale o usurira matan enau sei na r̃ulera.”
21 Ale Peter mo sevuti sivo isara ale mo verea mara, “Enau natu haratu ko lo alea. Ka mai mata sava?”
22 Ale la verea lara, “Cornelius, enia captain mata tamlohi vuro matea, mo lo kilau na vao tamlohi vuro mara Rome matea, ale enia tamlohi tataholo matea sei mo lo sile na oloolo tavera isan God. Ale Jew la lo verea vara enia tamlohi r̃uhu matea; angelo tapu matea mo verea isana mara i vahar̃ule matam matan vara o mai na imana ale i pa rongo na sava o pa verea isana.” 23 Ale Peter mo usira vara la pa toho atu peresia hin rani atu.
Mo mele rani sahe mo turu mo usurira, ale tatua vorai sei mara Joppa la vano peresia.
24 Mo mele rani sahe la unu Caesarea. Cornelius mo lo kilau matana moiso, ale mo tovi matavuhi na tahisana peresi na tavtavuina peresi na tapalana r̃uhur̃uhu la lo saovia. 25 Peter mara mo unu, Cornelius mo tapaia, mo jovi sivo na palona ale mo lotua. 26 Pani Peter mo saua sahe aulu mara, “O turu, enau tamlohi matea sohem purongo!” 27 Mara mo lo retireti peresia mo unu mo hite na vao tavera la lo takonahi saovia.
28 Ale mo verea isara mara, “Kamim hasemim ka levosahia vara mo sopo tataholo vara Jew matea i pulutahi teni i rohi te tamlohi mara jara tinapua, pani God mo vujangia isaku vara a sopo tovi na tamlohi tinapua sohena tamlohi lumiha matea na nahon God. 29 Ale kara ka vahar̃ule mataku, na mai tataholo vahatea. Ale nake, na opoia vara a usia vara mata sava ka vahar̃ule mataku?”
30 Ale Cornelius mara, “Rani mo vati mo vano moiso, korong matan alo mo tolu natu na ravravi, na lo usiusi na imaku, ale vahatea purongo, tamlohi matea mo turu na nahoku mo ru na ruru la memera 31 ale mo verea mara, ‘Cornelius, God mo sopo r̃omaliho na nom usiusi peresi na nom silesilea. 32 Ale matan haratu o r̃ule tea la sivo Joppa la usi na tamlohi matea hijana Simon tapala hijana Peter. Enia mo lo toho na iman Simon, tamlohi vavahinau na huri maji matea na pahisa tasi.’ 33 Ale na vahar̃ule matam vahatea, ale engko ko r̃omr̃uhu ko mai. Ale matana nakerihi, kamam mo isoiso kama lo toho na nahon God vara kama rongo vevuhi na sava mo retileu hinia isam vara o verea isamam.”
Iman Cornelius La Rongo Na Retir̃uhu
34 Ale Peter mo tapulo retireti mara, “Varar̃uhu, nake natu na pa levosahia vara God mo sopo tametame tea, 35 pani sava tamlohi na sava jara sei mo lo sile na oloolo isana, ale mo vai na hinau tataholo, enia mo avulahi hinia. 36 Ale ka levosahi retisohai atu sei mo lo silea isana tavtavuin Israel, mo retivujavujangi na Retir̃uhu mata tamata hin Iesu Kr̃isto enia Moli nona tamlohi tari. 37 Kamim ka levosahi vevuhi na sava mo masese Judea, mo tapulo Galilee hitahun paptijo atu John mo lo retivujavujangia 38 hin Iesu mara Nazareth sei God mo vir̃onia na Tanume Tapu ale peresi na suiha. Enia mo hahau r̃alihi mo lo vai na hina r̃uhu, mo vai na rojoa la tihai hin la haratu tiapolo mo lo vailejlejira matan God mo lo toho peresia.
39 Kamam kama hite vevuhi la hinau sei na matamam mo vaira Judea peresi Jerusalem. La vilimateia na talopeilopei matea, 40 pani God mo sauteterahia na hatolu rani, ale mo tinar̃ihia vara i pala, 41 mo sopo isana tamlohi tari, pani isamam sei God mo pete vir̃oni kamam moiso vara kama pa hitea. Hitahun haratu mo lo turu na mateia, kamam natu, kama hanhani ale kama inu peresia. 42 Mo retileu isamam vara kama retivujavujangi na tamlohi ale vara kama retir̃oar̃oahaira vara enia natu haratu God mo vir̃onia vara i pa ari la haratu la mate peresi la haratu la lo mauri. 43 Pr̃ovet tari la vereulia vara sava tamlohi sei mo tau na nona rasua hinia, God i pa r̃omi na nona hehe na hijana.
Tanume Tapu Mo Jovi Isara
44 Peter mo pa lo vere la hinau atu, Tanume Tapu mo jovi isan la haratu enira mo isoiso sei la lo tapurongo na nona reti. 45 Tamlohi r̃or̃oha sei la lo usuri Peter, la mar̃urahi tavera matan God mo surei na Tanume Tapu isana tamlohi r̃or̃oha sohera. 46 Matan la rongora la lo retireti na leo tinatinapua la lo tahe na hijan God, moiso Peter mo verea mara, 47 “Hare natu i er̃i horo na wai vara la tamlohi nike la sopo paptijo hinia? Matan enira sohena la lavi na Tanume Tapu soher̃a moiso.” 48 Ale mo retileu isara vara la pa paptijo na hijan Iesu Kr̃isto. Hitahun haratu, la usia vara i lo toho peresira makomona tako.