3
Tamlohi Hariju Matea
Peter enia John la lo sahe na Temple na rani mata usiusi na matan alo mo tolu na ravravi. Ale tamlohi hai, la lavi na tamlohi matea mo vora mo hariju moiso. La lavia matan vara la pa mele taua i juruvi sohen tarea na pahisa matarua matea na ropen Temple atu sei la tovia ‘Matarua R̃uhur̃uhu’ vara i mele usi na mania isan la haratu la lo unu na Temple ea. Mara mo hite Peter peresi John la lo unu na Temple, mo usi na mania isara.
Ale Peter mo kilau tataholo sivo isana, ale John sohena mo vaia ale Peter mara, “O kilau kamam.” Ale tamlohi hariju atu mo tar̃engira matan mo lo r̃omr̃omia mara la pa sile te hinau isana. Pani Peter mo verea mara, “Mo sopo te noku silver teni gold, pani sava enia noku, a pa silea isam na hijan Iesu Kr̃isto mara Nazareth. O turu o hahau!”
Ale Peter mo sohai na matua limana mo tauria mo saua, ale vahatea purongo, varango palona peresi na jue palona la r̃ilangi. Ale mo kue mo sahe aulu mo turu, ale mo tapulo hahau r̃alihi na palona, ale mo usurira la unu na lolo rope Temple. Mo lo hahau, mo lo kuekue ale mo lo hasohaso God.
Ale tamlohi mo isoiso la hitea mo lo hahau mo lo hasohaso God, 10 ale la hitevosahia vara enia natu pa tamlohi atu sei mo lo sakele na ‘Matarua R̃uhur̃uhu’ mata Temple tarea mo lo usi na mania. Ale la mar̃urahi tavera na sava mo masese isana. 11 Mara mo pa lo keho hin Peter enia John, tamlohi tari la maro la mai isara hin jara atu sei la tovia Palapalan Solomon, ale la hutura tavera hinia.
Peter Mo Retivujavujangi Na Temple
12 Ale Peter mara mo hitera la lo mai mo verea isara mara, “Tavtavuin Israel, mata sava ka hutu kamim hin hinau nike, teni mata sava ka lo varoi kamam sohena, vara kama vai tamlohi akerihi mo mele hahau na nomam suiha teni matan nomam posposi tataholo? 13 God non Abraham, God non Isaac, God non Jacob, God non nor̃a pua, mo tahe nona volitusi sei Iesu, hara sei ka taua na liman nor̃a tamlohi aulu, ale ka r̃ohu hinia na nahon Pilate hin rani atu mo opoia vara i teria. 14 Pani kamim, ka tipahi haratu sei mo tapu mo tataholo jea, ale ka usi Pilate vara i sile kamim na tamlohi vilimatei na tamlohi matea. 15 Ale ka vilimatei haratu enia pulo mauri, hara sei God mo sauteterahia na mateia. Hinau sei kamam kama hitea na matamam.
16 Ale tamlohi akerihi ka hitea ale ka levosahia, kama lo verea vara nona rasua na hijan Iesu natu mo vaia mo r̃ilangi. Rasua atu hin Iesu mo vai mamahuni na epena na nahomim mo isoiso.
17 Ale la vorai, na levosahia vara ka sopo levosahi na sava ka vaira, sohen nomim tamlohi aulu la vaira. 18 Pani sava God mo verea tiroma moiso na jingo pr̃ovet tari, sei vara nona Kr̃isto i pa lavi na rongohaji sohena sava ale mo mar̃ivisia. 19 Matan haratu, ha posi, ale ha posi mai isan God matan vara i jarai nar̃ihi na nomim hehe, 20 matan vara rani r̃uhur̃uhu mata suiha paro la mai isamim la tai na nahon Moli, ale i pa mele r̃ule Iesu vara i mele mai isamim sei God mo vir̃onia vara i nomim Kr̃isto, 21 enia i pa toho na tuka i tikeli rani atu God i mele vai tataholoi na hinau tari sohen mo verea na reti nona pr̃ovet tuai moiso. 22 Moses mara, ‘Moli God i pa tahe na nomim pr̃ovet matea na voraimim soheku. Ha pa tapurongo na hinau tari i pa verea isamim.’ Deut 18.15 23 Ale mo mele verea mara, ‘Tamlohi tari sei la r̃ohu vara la oloolo hin pr̃ovet atu God i pa langahi nar̃ihira na nona tamlohi ale i pa vilimateira.’ Deut 18.18–19
24 Ale pr̃ovet tari sei la sile na nora retireti, mo tapulo isan Samuel peresi la haratu la pa mai hitahuna, enira sohena la pete retivujavujangi hin la rani nike moiso. 25 Kamim, ka natun la pr̃ovet atu tuai, ale ka natun retitauhi atu God mo vaia peresi na nomim pua, sei mo verea isan Abraham mara, ‘Ale na mahapim, vao tamlohi tari na varama la pa avulahi tavera hinia’. Gen 22.18; 26.4
26 Hin rani atu God mo sauteterahi nona volitusi mo r̃ulea mo mai isamim tiroma tavtavuin Israel, matan vara i ler̃uhu hin kamim i vai kamim ha posi na nomim posposi hehe.”