^
Acts
Retitauhi Mata Tanume Tapu
Iesu Mo Mele Sahe Na Tuka
Matthias Mo Lavi Na Jaran Judas
La Vir̃oni Matthias
Tanume Tapu Mo Mai
Peter Mo Retivujavujangi
Kalesia La Tapulo Matavuhi Jara Matea
Tamlohi Hariju Matea
Peter Mo Retivujavujangi Na Temple
Peter Enia John Na Naho Council Jerusalem
Kalesia La Usiusi Isan Moli God
Kalesia La Tuetuenira Hasera
Ananias Enia Sapphira
Vahar̃ule La Vai Na Rojoa La Tihai
La Taurilati Na Vahar̃ule
Deacon Mo Limaravrua
Stephen Mo Sile Na Nona Reti
La Tipahi Na Kalesia
Philip Mo Retivujavujangi Samaria
Tamlohi Aulu Mara Ethiopia Matea
Iesu Mo Horo Saul, Mo Vir̃onia Nona
Saul Mo Mele Sahe Jerusalem
Peter Enia Dorcas
Cornelius Mo Vahar̃ule Matan Peter
Sava God Mo Vujangia Isan Peter
Iman Cornelius La Rongo Na Retir̃uhu
Tanume Tapu Mo Jovi Isara
Kalesia Jerusalem La Rongo Na Sorasorahin Cornelius
Vao Kalesia Matan Antioch Matan Syria
La Vilimatei James
Angelo Matea Mo Tiroma Hin Peter
Herod Agrippa Mo Mate
Tanume Tapu Mo R̃ule Barnabas Enia Saul
Tiroma Hahau Non Saul
Paul Enia Barnabas La Sahe Antioch
Paul Mo Vano Isana Tamlohi R̃or̃oha
Paul Enia Barnabas La Rohi Iconium
Paul Enia Barnabas La Rohi Lystra Enia Derbe
Paul Enia Barnabas La Sivo Antioch Matan Syria
Council Tavera Nona Kalesia Jerusalem
Leta La Ulia Isana Tamlohi R̃or̃oha
Paul Enia Barnabas
Timothy Mo Usuri Paul
Tamlohin Macedonia Matea Mo Tovi Paul
Lydia Mo Rasu Na Retir̃uhu
Paul Enia Silas Na Ima R̃ilangi
Paul Enia Silas La Kakau Thessalonica
Paul Enia Silas La Kakau Berea
Paul Mo Retivujavujangi Athens
Paul Mo Tapai Priscilla Enia Aquila
Paul Mo Turu Na Nahon Gallio
Paul Mo Mele Vano Antioch Matan Syria
Apollos Mo Tapulo Na Nona Vavahinau
Hatolu Hahau Mata Vavahinau Non Paul
Vavahinau Non Paul Ephesus
La Natun Sceva Atu Mo Limaravrua
Tamlohi Lotulotu Vono La Mai Jara Matea
Paul Mo Mele Vano Macedonia Peresi Greece
Paul Mo Mele Vano Troas
Patu Tamlohi Kalesia Matan Ephesus
Paul Mo Sivo Jerusalem
Paul Mo Kakau Jerusalem
La Taurilati Paul
Paul Mo Retireti Isan Vao Tavera Atu
Paul Mo Tapulo Retireti
La Ari Paul Na Lolo Patu Ima Mata Vuro
Paul Enia Mara Rome Matea
Paul Mo Turu Na Naho Council Jerusalem
La Hatihia Vara La Pa Vilimatei Paul
La Lavi Paul Mo Sivo Caesarea
Paul Mo Turu Na Nahon Felix
Paul Mo R̃aramira
Felix Mo Tapurongo Isan Paul
Paul Mo Turu Na Nahon Festus
Festus Mo Sorahi Paul Peresi Harua Supe Agrippa
Paul Mo Turu Na Nahon Supe Agrippa
Paul Mo Sile Na Nona Retireti
Paul Mo Malue Vara I Sahe Rome
Kama Ori Na Langi Tavera
Langi Tavera Mo Vilira Na Tasi
Boti Mo Mai Mariviti Na Jarauta
Boti Mo Kali Na Paranga
La Hoso Na Ureuren Malta
Paul Mo Kakau Rome
Paul Mo Retivujavujangi Isana Jew Rome