6
Kei koa suval sipsip kum vahas siil keil koa sakin mahien keil akur out
Evus, nales kei koa suval sipsip ten sanien votut kum vas tai en siil koa avi oulu (7). Navong kum vasi, naraengon tai en tounah ehat (4) koa amoul selus en rea tai koa keih suval voulul vit, “!Amai!” Navong nalele, nales hos tamuoh tai. Kei koa rondan eni vuli kat hisuput, ka en vatin aling vatluvoluv ten hiasuvien. Kei muloh va keke vavae vali koakeil vasi avi vativieh ral mini. Sak 1:8; 6:3,6; Rev 19:11
Evus, kei koa suval sipsip kum vas siil koa elu en keil. Navong kum vasi, naraengon koa elu en tounah ehat (4) koa amoul viteni vit, “!Amai!” Ka hos tamun koa vilhili kistal. Kei koa rondan eni, asan keihoen mini vasakin vaeen keil ikikistal en out netan keke meatin keil avou vini keil eris. Sakini, asan mari naef tai tavaeen mini. Sak 1:8; 6:2
Evus, kei koa suval sipsip kum vas siil koa etel (3) en keil. Navong kum vasi, naraengon koa etel (3) en tounah ehat (4) koa amoul vit, “Amai!” Ka navong nalele, nales hos tamun koa vopoli kistal. Kei koa rondan eni vuli kat sikel tai en hen. Sak 6:2,6 Rea tai musel ka nalonge suval kistal luhu en tounah ehat (4) koa amoul. Kei viteni mini vit, “Kiha kisakin anien hervinvintei en out netan keke meatin houm avong tamu tai keke vahul anien koa havivis. Ka konapuruntei nei olip keil vuo nei grep keil koa amumon oel ka uaen en heite keilu.”
Evus, kei koa suval sipsip kum vas siil koa ehat (4) en keil. Navong kum vasi, naraengon koa ehat (4) en tounah koa amoul vit, “Amai!” Ka navong nalele va, nales hos tai koa kala teni tisa suval tounah koa mat vo. Kei koa rondan ien, isen Matien, ka tamun koa avise en Hedis mul musil kati. Rev 1:18 Ka en meatin vasi keil ten out netan, Ahi mae lat hati tai en keil min keilu keke lukilea luvou vinvini keil en vaeen, vuo en amai, vuo en mesaien, vuo en tirendan keil. Ka hatte koa etel (3) en meatin keil lurrokoltei. Ser 14:12; 15:3; Esek 5:12,17; 14:21; 33:27
Evus, kei koa suval sipsip kum vas siil koa elim (5) en keil. Navong kum vasi, nalele hehen ahor ten sanien, ka nales ninin onen meatin keil koa amu vinvini keil veni asan selusien onen Ahi. Avaseini akur mahien veni, amules avitehiten selusien ten more longlongien usil Iesu. 10 Keil avisohiso keih min Ahi avit, “!Ahi Asuv ten Keihoen, kovi votut ka anatin! ?Nengeis esuk kilei revi usite onen meatin keil ten out netan koa amu vinvini komai ka kisan mahien min keil?” Dut 32:43; 2Ki 9:7; Sam 79:10; Rev 19:2
11 Sakini, Ahi san eisin tamuoh retai min keil, ka viteni min keil vit, “Tuomi keil koa en demkatien koa avi eiloheh onak, meatin keil ten out netan u vinvini keil suval amumoni min kami. Sakini, miheseh avong havivi ris hetokol avong koa hulhulien ten keil hetokol hulhulien koa inau navat kati.” Rev 3:5,18; 4:4; 7:9,13; 19:14
12 Evus, nales kei koa suval sipsip kum vas siil koa ahetai (6) en keil. Navong kum vasi, mari alu tai mulu en out netan. Meteiai romukantei mun Aes 13:10; Esek 32:7,8; Soel 2:10; 3:15; Mat 24:29; Mak 13:24-25; Luk 21:25; Rev 8:12 ka out mai vopoli suval eisin ten matien; ka avati mun, maim teni mai vilhili suval ara. Soel 2:31; Umen 2:20 13 Hitu keil umotmot amita en out netan suval hei manggo keil koa armentei veah umotmot navong angu takeih tai kulul lini. Aes 34:4 14 Nales teilang sipasi luhu ka reini rokol keite vasi keilu teni. Vatihou vasi keil, ka aelan keil emun, amemea ran vulie. Rev 16:20; 20:11 15 Navong tounah enek kur out, meatin vasi keil ten out netan uva avato suai en valengeihat keil ka en mari vali ahat ten vatihou keil: asuv houlu keil ten out netan ka hetetamen keil; avat ten meatin keil tavaeen ka koakeil tounah one houlu; koakeil keihoen mul en keil ral min meatin savsav keil; koakeil avi slev ka koakeil emun amaluv. Aes 2:10,19,21; Ser 4:29 16 Keil vasi avisohiso va min hou keil ka apeah ahat keil avit, “!Mihemerang koe komai li keke kei koa rondan en vulin ten keihoen en out nesa nalestei li komai! !Miheav koe komai li keke vurohien onen kei koa suval sipsip nasuttei komai! Hos 10:8; Luk 23:30; Rev 9:6; 1Ki 22:19; 2Kron 18:18; Sam 47:8; Aes 6:1; Esek 1:26-27; Rev 4:2,9; 5:1,7,13; 7:10,15; 19:4; 21:5 17 ?Veni avong ten mari vurohien onealu emai li, ka isei kilea vahisu eni ka vamoul?” Soel 2:11; Neh 1:6; Mal 3:2

6:2: Sak 1:8; 6:3,6; Rev 19:11

6:4: Sak 1:8; 6:2

6:5: Sak 6:2,6

6:8: Rev 1:18

6:8: Ser 14:12; 15:3; Esek 5:12,17; 14:21; 33:27

6:10: Dut 32:43; 2Ki 9:7; Sam 79:10; Rev 19:2

6:11: Rev 3:5,18; 4:4; 7:9,13; 19:14

6:12: Aes 13:10; Esek 32:7,8; Soel 2:10; 3:15; Mat 24:29; Mak 13:24-25; Luk 21:25; Rev 8:12

6:12: Soel 2:31; Umen 2:20

6:13: Aes 34:4

6:14: Rev 16:20; 20:11

6:15: Aes 2:10,19,21; Ser 4:29

6:16: Hos 10:8; Luk 23:30; Rev 9:6; 1Ki 22:19; 2Kron 18:18; Sam 47:8; Aes 6:1; Esek 1:26-27; Rev 4:2,9; 5:1,7,13; 7:10,15; 19:4; 21:5

6:17: Soel 2:11; Neh 1:6; Mal 3:2