64
Meatin keil avis ven enmahisien ka kataunien onen Ahi
Aesea 64:4-9
Provet Aesea vis min Iahova vit,
“O Iahova, meatin tovuol veah valesuk en meten,
vuo vakur longlongien usil ahi sav tai koa suvaluk.
Veni keik varei komumon marmari tounah
vakataun koakeil aling desien one enuk. 1Kor 2:9
Keik kokur revi koakeil e vati avoumon asa koa mal,
koakeil amundem kat mengkatien keil onom ka amusili.
Ka min komai, kosel kat komai,
ka memules memumon tisaen keil.
Anatin, avaseini kovuroh kat komai houlu,
en avong onen avu onomai keil mai rokol kosa, komai memules memum romaltei.
Mervinvintei kovoutut moulien onomai.
Komai vasi mermutotei en metom.
Anatin, avaseini mesak visi mevoumon sakien keil koa memundemi mevit mal,
en metom, sakien keil enek atisaso vilehil.
Ven tisaen keil onomai, moulien onomai suval ouai koa maleles ka merangle,
ka vuol navong eang muh rasilini vaha.
Tovuol en komai vahis minuk.
Meatin tovuol emun en vati vailea keik.
Ven tisaen keil onomai, keik koling suainuk ran komai
ka komaen komai mekan heite ten tisaen keil onomai.
Ka keik, Iahova, kovi Tata onomai.
En hem, komai mesuval tanhili koa keik komumoni mai vi pot.
Anatin, komai mevi heite ten umen onom.
Sakini, konavul kattei komai li.
O Iahova li, konandemtei mun usil tisaen keil onomai.
Kitie lat enmahisien onom min komai li
veni mevi meatin keil onom.”

64:4: 1Kor 2:9